Archiwum

apit

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – Krosno
38-400 Krosno
ul. Legionów 6
tel.: 604 547 543
NIP: 684-22-38-018
Regon: 370483227
KRS: 0000126031
Email: janusz.jerzy@wp.pl

                                  Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

Janusz Jerzy                  Przewodniczący
Fara    Arkadiusz            Z-ca Przewodniczącego
Tomasz Staroń               Z-ca Przewodniczącego
Włoch Sławomir             Sekretarz
Bril   Piotr                       Członek zarządu
Guzik Robert                 Członek Zarządu
Lenik Janusz                 Członek Zarządu
Niżnik Tomasz               Członek Zarządu

                                                                  Komisja rewizyjna

Pietruszka Jerzy             Przewodniczący
 Wosiewicz Beata            Członek
 Zima  Kazimierz              Członek

Nd
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
czerwiec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sierpień
sierpień
sierpień

                          Sprawozdanie merytoryczne z działalności

                  Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                          w roku szkolnym 2022/23.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem, jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie i przeprowadzanie rywalizacji sportowej w formie Igrzysk  Dzieci, Igrzysk Mlodzieży Szkolnej, i Licealiady , które to odbywały się zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy, powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzki

i centralny.

W okresie sprawozdawczym w ramach imprez  Szkolnego Związku Sportowego odbyło się  106 zawodów, w których startowało w 18 dyscyplinach sportowych ok. 3000 uczniów szkół krośnieńskich( 2000-powiat i 1000 szczebel rejonowy i wojewódzki )

Na szczeblu powiatu zorganizowano i przeprowadzono 65 zawodów: (24 w ramach Igrzysk Dzieci, 22 w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej i 19 w Licealiadzie).

PSZS w Krośnie był również współorganizatorem z  Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Rzeszowie  41 zawodów szczebla rejonowego

i wojewódzkiego: ( 13- ID, 9- IMS i 19 – Licealiada).

PSZS w Krośnie zorganizował i sfinansował również 24 wyjazdy na zawody szczebla wojewódzkiego (półfinały, baraże i finały wojewódzkie)

Uczniowie szkół krośnieńskich w zawodach na szczeblu wojewódzkim zdobyli

łącznie 28 medali ( 7 złotych, 12 srebrnych i 9 brązowych)

W klasyfikacji  współzawodnictwa sportowego szkół województwa podkarpackiego najwyższe lokaty zdobyly szkoły :
SP 14 -1 miejsce : 2030 pkt , SP 15 – 15 miejsce : 753pkt – szkoly podstawowe (sklasyfikowanych 606 szkół )

 I LO – 6 miejsce  :  748 pkt, II LO- 35 miejsce:256 pkt, ZSNG-36 miejsce :249 pkt

-szkoły ponadpodstawowe( sklasyfikowane 154 szkoły)

Nad koordynacją organizacji i przeprowadzenia rozgrywek oraz wyjazdów na zawody

szczebla rejonowego i wojewódzkiego nadzór sprawuje Zarząd PSZS w Krośnie oraz

koordynator sportu mgr Jerzy Janusz.

Szczegółowe komunikaty z wszystkich zawodów zawierające: termin, organizatora,
miejsce zawodów i wyniki końcowe znajdują się w dokumentacji Szkolnego
Związku Sportowego w Krośnie i są udostępniane i sprawdzane przez pracowników
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie.

Koordynator sportu szkolnego

                                                                                                        Jerzy  Janusz

        Komunikat .

W dniu 26 września 2020 roku  w sali narad Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul.Bieszczadzkiej odbył się

V Walny Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie.

                                                                    PORZĄDEK OBRAD

V Walnego Zjazdu Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                                                   Krosno.26.09.2020r.

 1. Otwarcie obrad – powitanie gości
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu
 3. Powołanie Prezydium Zjazdu oraz protokolanta
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku i regulaminu  obrad
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Powiatowego SZS za lata 2017 – 2020
 7. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Powiatowego SZS  za lata 2017 – 2020
 8. Wręczenie odznaczeń (J. Janusz)
 9. Komunikat Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność Zjazdu
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 12. Dalszy ciąg dyskusji
 13. Wybór Zarządu Związku
 14. Wybór Komisji Rewizyjnej
 15. Przerwa (na ukonstytuowanie się władz Związku)
 16. Ogłoszenie wyników wyborów do władz Związku
 17. Wybór delegatów na Wojewódzki Zjazd Szkolnego Związku Sportowego
 18. Wystąpienie Prezesa Powiatowego SZS
 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 20. Przyjęcie Uchwał Walnego Zjazdu Delegatów Szkolnego Związku Sportowego
 21. Zakończenie Zjazdu

                          Sprawozdanie  z  działalności Powiatowego Szkolnego Związku

                                   Sportowego w Krośnie za lata 2017 – 2020

Podsumowując mijającą kadencję Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie chciałbym przedstawić pokrótce rolę jaką pełni Szkolny Związek Sportowy.

Jest to organizacja ,której najważniejszym celem  jest rozwijanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.  Działacze SZS  popularyzując sport dokładają starań, aby wychowanie fizyczne i sport ze względu na swój zasięg stanowiły fundament w procesie kształtowania psychofizycznego dzieci i młodzieży.

Sport oparty o zasady szlachetnej rywalizacji  i współzawodnictwa w duchu „fair-play jest dla związku formą wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarza szansę rozwoju dla utalentowanych sportowo uczniów.

Dążymy również do tego ,aby rywalizacja sportowa  była dostępna dla jak najszerszego ogółu dzieci i młodzieży szkolnej.

Pragniemy aby wszyscy uczniowie ,którzy uprawiają sport traktowali go przede wszystkim jako swoją rozrywkę ,formę rekreacji i wypoczynku..

                                               Działalność  organizacyjna PSZS w Krośnie.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Krośnie obejmuje swoim terenem działania grodzki i ziemski powiat krośnieński.

Powiatowym SZS w Krosnie kieruje jedenastoosobowy Zarząd, który koordynuje organizację współzawodnictwa sportowego szkół we wszystkich grupach wiekowych w dyscyplinach objętych kalendarzem imprez sportowych.

W dniu 16 czerwca 2016 roku podczas IV Walnego Powiatowego Zjazdu Delegatów Szkolnego Związku Sportowego został wybrany Zarząd PSZS

w składzie:.

Jerzy Janusz              – Przewodniczący

Arkadiusz Fara         – Wiceprzewodniczący

Tomasz  Staroń        – Wiceprzewodniczący

Krzysztof Belczyk   – Sekretarz

Kazimierz Zima       – Członek Prezydium

Marcin  Błaż            – Członek Zarządu

Robert  Guzik          – Członek Zarządu

Dariusz   Płaza         – Członek Zarządu

Piotr  Bril                 – Członek Zarządu

Janusz  Lenik           – Członek Zarządu

Tomasz Niżnik         – Członek Zarząd

Wojewódzka komisja Rewizyjna działała w składzie:

Jerzy  Pietruszka        –    Przewodniczący

Beata  Wosiewicz      –    Członek Komisji

Sławomir Włoch        –    Członek Komisji

W czasie kadencji Zarząd PSZS zwoływał swoje posiedzenia 4 razy w roku.

Frekwencja na zebraniach wynosiła przeciętnie 70%. Głównymi  tematami spotkań były:

ustalanie rocznych planów pracy Zarządu PSZS

– zatwierdzanie sprawozdań z działalności Związku

– zatwierdzanie kalendarzy powiatowych szkolnych imprez sportowych

– analiza udziału szkól w zawodach SZS oraz sytuacji finansowej Związku

– sprawy związane z organizacją V Powiatowego Zjazdu Delegatów SZS

– sprawy bieżące

Członkami zwyczajnymi Związku jest 58 Uczniowskich Klubów Sportowych z powiatu ziemskiego oraz 16 UKS działających w mieście Krośnie.

                                                     Działalność sportowa PSZS w Krośnie.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej,Gimnazjady i Licealiady na szczeblu powiatu,które odbywały się zgodnie z kalendarzem  imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe
.  PSZS był również   współorganizatorem  zawodów szczebla rejonowego i wojewódzkiego.

Zawody te odbywały się głównie na halach i boiskach szkolnych oraz MOSiR w Krośnie oraz innych obiektach miejskich i gminnych.

Pomagaliśmy również w organizacji wyjazdów  szkół (prawie w całości finansując) na zawody szczebla rejonowego i wojewódzkiego.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy,powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzki i ogólnopolski.

Łącznie odbywało się rocznie ok.180 imprez na szczeblu powiatu ,w których brało udział ponad 7 tysięcy uczniów z ok.160 szkół

 Sukcesy sportowe uczniów szkół powiatu grodzkiego i ziemskiego w finałach ogólnopolskich i wojewódzkich można było śledzić na bieżąco gdyż były corocznie zamieszczane w kalendarzu Podkarpackiego  W SZS
 w Rzeszowie.

Łącznie  podczas startów na wszystkich szczeblach zawodów uczniowie naszych szkół zdobyli  106 medali :

4 medale :   (1 złoty,1 srebrny,2 brązowe)          – Finały ogólnopolskie

102 medale 🙁33 złote, 32srebrne i 37brązowe)   – Finały wojewódzkie

Wyniki te przełożyły się na wysokie miejsca jakie zajmowaliśmy w klasyfikacji gmin i powiatów w woj. podkarpackim :

I tak klasyfikacji powiatow w kat.Liceliada Pow.Krosno grodzki zajmował  4  razy drugie  i raz 4-te-na 25  powiatow. a w klasyfikacji  gmin  ID+ IMS  Krosno raz  2-ie m i 3 razy 4-te,raz 5-te na sklasyfikowanych 160 gmin.

Powiat krośnieński  IMS+G: raz 3-e, 2 razy piąte i 2razy 6-te miejse

                                                     Działalność finansowa PSZS

Działalność finansowa Powiatowego SZS w Krośnie prowadzona jest  w oparciu o środki przekazywane na zadania zlecone przez Urząd Miasta Krosna oraz Starostwo  Krośnieńskie.

Środki te przeznaczone były głównie na  pokrycie kosztów organizacji imprez (opłata sędziów, opieki lekarskiej, zakup napojów,dyplomów) szczebla powiatowego oraz wyjazdu dzieci i młodzieży na zawody na szczebla rejonowego i wojewódzkiego.

W ostatnim czasie z uwagi na zwiększającą się zarówno ilość imprez sportowych jak i uczestników nie byliśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów  związanych z udziałem szkół miasta Krosna na szczeblu rejonu.

Dodatkowo Gmina Krosno finansuje koordynatora sportu, a Starostwo przekazuje  4 godziny tygodniowo dla organizatora rozgrywek w powiecie ziemskim.

Ponadto Prezydent Miasta Krosna corocznie wyróżnia szkoły biorące udział w konkursie” Współzawodnictwo sportowe szkół krośnieńskich” pucharami  i nagrodami pieniężnymi w postaci talonów na zakup sprzętu sportowego, a Starostwo Powiatu Ziemskiego  przyznaje wyróżnienia dla najlepszych szkół powiatu ziemskiego w postaci pucharów i sprzętu sportowego.

Podsumowując mijające 4 lata możemy stwierdzić, że były one pomyślne dla Naszego Stowarzyszenia, o czym może świadczyć między innymi:

– wzrastająca z roku na rok liczba zawodników startujących w imprezach   Szkolnego Związku Sportowego (corocznie ok.7,5 tysiąca młodych sportowców  z ok. 160 szkół  bierze udział w zawodach organizowanych przez SZS)

– objęcie zasięgiem działania wszystkich gmin i prawie wszystkich szkół

w powiecie grodzkim i ziemskim

– coraz liczniejszy udział szkół w zawodach finałowych szczebla    centralnego i wojewódzkiego

– pozyskiwanie coraz większych środków na działalność Związku  (34 tys.-Gmina  Krosno i
16 tys.- Starostwo Powiatowe w 2019 r.)

– funkcjonowanie w prawie wszystkich gminach struktur SZS

– dobra współpraca z władzami samorządowymi i oświatowymi

Zdajemy sobie sprawę ,że działalność naszego stowarzyszenia i osiągane sukcesy nie byłyby możliwe bez ogromnego wsparcia ze strony władz samorządowych i administracyjnych, wielu zaangażowanych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów klubów sportowych, dyrekcji szkół, rad pedagogicznych, rodziców i samych uczniów. Wszystkim im jeszcze raz za to w imieniu ustępującego Zarządu składam serdeczne podziękowania, licząc jednocześnie na dalszą owocną współpracę w zakresie popularyzowania powszechnej aktywności fizycznej i zdrowotnej wśród uczniów  naszych szkół.

Zrobiliśmy bardzo dużo, ale jeszcze wiele zastało jeszcze do zrobienia :

– edukacja i wychowanie młodzieży poprzez sport nadal powinno stanowić główne zadanie programowe związku ,obok sprawdzonych realizowanych dotychczas powszechnie form usportowienia dzieci i młodzieży

– ważnym obszarem działalności powinny być Międzyszkolne, Szkolne i Uczniowskie Kluby Sportowe, które posiadając odpowiednie warunki szkolą uzdolnioną sportowo młodzież, zapewniając rozwój jej talentu i start w zawodach wysokiej rangi

– jeszcze bardziej angażować do pomocy przy organizacji zawodów  i imprez sportowych uczniów szkół poprzez szkolenie Młodzieżowych Organizatorów Sportu i Młodzieżowych Sędziów  Sportowych

-bardzo ważne jest również pozyskiwanie  do współpracy młodych, rozpoczynających dopiero pracę nauczycieli wychowania fizycznego,a także zachęcanie nauczycieli innych przedmiotów  oraz rodziców do działalności na rzecz sportu szkolnego.

Za Zarząd

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                                                                                  Jerzy Janusz- Przewodniczący PSZS w Krośnie

                                                                                            Protokół

z V Walnego Zjazdu Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie, które odbyło się  dnia 26.09.2020 r. w Krośnie.

Zebranie otworzył Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie Pan Jerzy Janusz, który powitał zebranych delegatów oraz zaproszonych gości.   Następnie zaproponował na Przewodniczącego zebrania Pana Kazimierza Zimę (wyraził zgodę), który w wyniku jawnego głosowania został jednogłośnie wybrany. Na sekretarza wybrano Pana Tomasz Staronia, który również wyraził zgodę.

Przewodniczący Zjazdu powitał wszystkich zebranych, powołał Prezydium Zjazdu oraz przedstawił  porządek obrad.

Prezydium Zjazdu:
1.Józefa Winnicka Sawczuk- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i  Turystyki w powiecie krośnieńskim.
2.Jerzy Janusz        -Przewodniczący P SZS w Krośnie
3.Tomasz Staroń   –  V – ce Przewodniczący P SZS
4.Arkadiusz Fara     – V- ce Przewodniczący P SZS w Krośnie

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, protokolanta oraz Prezydium Zjazdu.
 3. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad.
  4.Powołanie Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał
  i Wniosków.
 1. Złożenie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu PSZS za lata 2017-2020.
 2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności finansowej Związku.
  7.Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
  8.Dyskusja nad sprawozdaniami.
  9.Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  10.Komunikat Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność  Zjazdu.
 1. Wybór Zarządu Związku.
 2. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 3. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 4. Przerwa (na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej).
 5. Ogłoszenie wyników wyborów do władz Związku.
 6. Wybór delegatów na Wojewódzki Zjazd PWSZS w Rzeszowie.
 7. Wystąpienie Prezesa P SZS w Krośnie.
 8. Dalsza dyskusja.
 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Przyjęcie Uchwał Walnego Zjazdu Delegatów Szkolnego Związku Sportowego.
 11. Zakończenie Zjazdu.

Ad. 3.

Przewodniczący Zjazdu poprosił Pana Jerzego Janusza o przedstawienie zebranym  Regulaminu V Walnego Zjazdu Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w Krośnie ( załącznik nr 1 ) . Regulamin został przyjęty jednogłośnie  w wyniku głosowania jawnego.

Ad. 4.

Dokonano wyboru Komisji Mandatowej  w składzie:

 1. Dariusz Płaza
 2. Robert Gleń

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Powołanie Komisji Wyborczej w składzie:

 1. Tomasz Niżnik
 2. Robert Guzik

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

 1. Arkadiusz Fara
 2. Piotr Bril

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.5 .

Pan Jerzy Janusz przedstawił sprawozdanie z działalności PSZS w Krośnie za lata 2017-2020 (zał.2).

Ad.6.

W dalszej kolejności  Pan Jerzy Pietruszka przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
z działalności finansowej P  SZS w Krośnie w latach 2017-2020. .( załącznik nr 3).Swoje wystąpienie zakończył wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad.7.

W dalszej części obrad Przewodniczący Zjazdu poprosił Pana Jerzego Janusza o wręczenie wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe oraz zasługi na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży na terenie powiatu grodzkiego i ziemskiego.

Odznaczenia na V Walny Zjazd Delegatów PSZS w Krośnie:

Medal PWSZS w Rzeszowie :” Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego

 1. Jacek Gałuszka  – trener tenisa stołowego w Dukli

Dyplomy PWSZS w Rzeszowie:  „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”

 1. Dariusz Niepokój     – dyrektor,nauczyciel WF w ZSP1  Krosno
 2. Marian Lorenc         – sędzia szachowy, trener MKS „Urania „w Krośnie
 3. Jerzy Pietruszka       – nauczyciel WF  SP w Dukli
 4. Marcin Maculski       nauczyciel WF  w SP 8 w Krośnie

Dyplomy  – „Podziękowania…..” P SZS w Krośnie

 1. Jan Pelczar       – Starosta Powiatu Krośnieńskiego
 2. Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna
 3. Andrzej Guzik     -Wicestarosta  Powiatu Krośnieński
 4. Grzegorz Półchłopek – Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury , Sportui Turystyki m. Krosna
  5.Józefa Winnicka-Sawczuk – Przew.Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Powiatu Krośnieńskiego
  6.Anna Dubiel – Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Miasta Krosna
  7. Antoni Debiec – Dyrektor MOSiR w Krośnie

V Walny Zjazd Delegatów Powiatowego SZS w Krośnie – 26.09.2020 r.

Wyróżnione szkoły:

Powiat ziemski : szkoły podstawowe
   1.SP Jedlicze
2.SP Lubatowa
3.SP Posada Górna
Sklasyfikowano 52 szkoły

Szkoły Ponadpodstawowe

 1. ZS Iwonicz
 2. MZSP Miejsce Piastowe
 3. LO Rymanów
  Sklasyfikowano 7 szkół

Powiat grodzki : szkoły podstawowe

 1. SP 14 Krosno
 2. SP 15 Krosno
 3.  SP 7  Krosno
  Sklasyfikowano 11 szkół

Szkoły Ponadpodstawowe

 1. I LO   Krosno
 2. ZSEiO Krosno
 3. ZSNaftowych Krosno
 4. ZSP nr 1 Krosno
  Sklasyfikowano 10 szkół

Wyróżnieni nauczyciele:

Powiat ziemski :
1.  Joanna Czekańska            SP Krościenko Wyżne
2.  Piotr   Lorens                   SP Krościenko Wyżne
3.  Tomasz Niznik                SP Krościenko Wyżne
4.  Jerzy Gunia                      SP  Iwla
5. Krzysztof Belczyk            SP  Jasionka
6. Beata  Węgrzyn                SP  Dukla
7. Marcin Zając                     SP Lubatowa
8. Piotr Brill                          SP Jedlicze
9.Beata Wosiewicz               SP  Jedlicze
10. Robert Gleń                     SP Jedlicz
11 .Mariusz Jakieła               SP Lubatowa
12. Jan Zając                         SP Lubatowa
13. Paweł Kowalski                ZS Iwonicz
14. Robert Gorzynik               ZS Iwonicz
15. Robert Rygiel                    ZS Iwonicz
16. Marcin Zając                  SP  Iwonicz
17. Marcin Jasinski               SP Iwonicz
16. Dariusz Urbanek             ZS Jedlicze
18.Grzegorz  Biduś               MZSP  Miejsce Piastowe
19. Grzegorz Tomoń            MZSP  Miejsce Piastowe
20.Zygmunt Gierlach            SP Odrzykoń
21. Sławomir Szewczyk       SP  Rogi
22. Adam  Przybysz             SP  Zrecin
23. Robert Serwiński           SP Chorkówka
24. Rafał Wójtowicz            SP Chorkówka
25.Józef Krzysztyński          SP Posada Gorna
26. Grzegorz Argasiński      SP Posada Gorna
27. Artur  Soltysik                LO Rymanów
28. Kamil Szepieniec            SP Rymanów
29. Marek Sokołowski          SP Rymanów
30. Jacek Penar                     SP Klimkowka
31. Ryszard Chowaniec       SP Jaśliska
32. Katarzyna Witkoś          SP Łęki Strzyżowskie
33. Janusz  Lenik                 SP Korczyna
34. Hubert Wierdak             SP Korczyna

Powiat grodzki :

 1. Mariusz Zajdel – SP 3
 2. Sławomir Włoch          – SP 6
 3. Grzegorz Wiernasz – SP 7
 4. Dariusz Zajchowski – SP 10
 5. Katarzyna Zajdel – SP 12
 6. Olga Baran                – SP 14
 7. Michał Baran – SP 14
 8. Jerzy Guzek                 – SP 14
 9. Agnieszka Jurczak – SP 14
 10. Michał Musijowski – SP 14
 11. Małgorzata Chruściel – SP 15
 12. Elwira Mikulska – SP 15
 13. Jaromir Marszałek – SP 15
 14. Katarzyna Kustroń – I LO
 15. Krzysztof Nalborski – I LO
 16. Tomasz Nowakowski – I LO
 17. Wojciech Wilk – II LO
 18. Paweł Guzik – ZSP 1
 19. Marcin Błaż – ZS Mechanicznych
 20. Piotr Gonet- – ZS Mechanicznych
 21. Dariusz Płaza – ZSNaftowych
 22. Andrzej Frączek – ZSEiO
 23. Krzysztof Konop – ZSEi O
 24. Piotr Moskal                 – ZSEiO
 25. Rafał Krężałek – ZS Budowlanych

Ad.8.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

W pierwszej kolejności głos zabrała Józefa Winnicka Sawczuk Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w powiecie krośnieńskim, która przywitała delegatów,  a następnie podziękowała  za pasję oraz ogrom pracy wykonywanej przez nauczycieli na rzecz dzieci i młodzieży. Mówiła o potrzebie aktywności młodych nauczycieli, którzy powinni dołączać a w przyszłości zastąpić obecnych działaczy. Podkreśliła że będzie wspierać działalność Związku. Pogratulowała również wyróżnionym Szkołom i nauczycielom wyróżnień.
Następnie głos zabrał Pan Jerzy Janusz, który powiedział, że jednym z wniosków poprzedniego Zjazdu było powołanie metodyka wychowania fizycznego. Wyraził zadowolenie, że udało się ten wniosek zrealizować przedstawiając Panią Katarzynę Kustroń jako metodyka dla szkół ponadpodstawowych.
Pani Kustroń w swoim krótkim wystąpieniu zapewniła, że służy pomocą i chętnie podzieli się wiedzą, doświadczeniem z młodymi nauczycielami chociaż wie, że na poziomie szkoły średniej nie ma ich zbyt wielu.

Ad.9.

W dalszej kolejności obrad Przewodniczący  zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu  Zarządowi.
Jednogłośnie zebrani delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad.10.

W punkcie dziewiątym Pan Dariusz Płaza przedstawił sprawozdanie Komisji Mandatowej (zał.4).Przewodniczący tej Komisji stwierdził, że z  uwagi na  niewielką liczbę delegatów ( 17 %  zgłoszonych), zgodnie z regulaminem V Powiatowy Zjazd Delegatów SZS odbywa się w drugim terminie i jest prawomocny bez względu na liczbę obecnych na zjeździe.

Ad.11. Wybory władz Zarządu.

Następnie Przewodniczący Komisji Wyborczej Tomasz Niżnik zgodnie z regulaminem

zgłosił 3 kandydatury do nowego Zarządu wśród osób z ustępującego Zarządu.

 1. Jerzy Janusz,
 2. Arkadiusz Fara,
 3. Tomasz Staroń

Osoby zgłoszone wyraziły zgodę.

Z kolei z sali zgłoszono następujące kandydatury do nowego zarządu:

 1. Jerzy Janusz zaproponował Sławomira Włocha
 2. Robert Gleń zaproponował Piotra Brila
 3. Sławomir Szewczyk zaproponował Tomasza Niżnika
 4. Arkadiusz Fara zaproponował Roberta Guzika
 5. Jerzy Pietruszka zaproponował Janusza Lenika

Wszystkie zgłoszone  osoby  wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Robert Guzik            z Komisji Wyborczej zgłosił wniosek o zamknięcie listy. Następnie w głosowaniu jawnym Delegaci wybrali nowy Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

Ad.12.

Wybór Komisji Rewizyjnej.

Następnie zgłoszono kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Z sali zgłoszono kandydatury:

 1. Janusz Lenik zgłosił Jerzego Pietruszkę
 2. Jerzy Janusz zgłosił Kazimierza Zimę
 3. Tomasz Staroń zgłosił Beatę Wosiewicz

Wszystkie zgłoszone  osoby  wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Robert Guzik zgłosił wniosek o zamknięcie listy. W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie została wybrana Komisja Rewizyjna.

Ad.13.

Protokół Komisji Wyborczej ( zał. 5).

Przewodniczący Komisji wyborczej przedstawił osoby, które weszły do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie.

Ad.14,15.

Przewodniczący zebrania ogłosił przerwę na ukonstytuowanie się Zarządu, po przerwie      przewodniczący Zjazdu przedstawił skład nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSZS w Krośnie.

Zarząd Powiatowego SZS w Krośnie:
Jerzy Janusz  – Przewodniczący
Arkadiusz Fara – Zastępca
Tomasz Staroń  –  Zastępca
Sławomir Włoch  – Sekretarz
Robert Guzik – członek
Piotr Bril     – członek
Janusz Lenik  – członek
Tomasz Niżnik – członek
Komisja Rewizyjna:

Jerzy Pietruszka   – Przewodniczący
Kazimierz Zima –  członek
Beata Wosiewicz – członek

Po ogłoszeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej przewodniczący Zjazdu przekazał prowadzenie zebrania nowemu Prezesowi Panu Jerzemu Januszowi.

Ad.16. Pan Jerzy Janusz przedstawił  propozycje Delegatów na Wojewódzki Walny Zjazd, który odbędzie się w Rzeszowie:

 1. Kazimierz Zima
 2. Jerzy Janusz
 3. Arkadiusz Fara
 4. Piotr Bril.

Wszystkie zgłoszone  osoby  wyraziły zgodę. W wyniku jawnego głosowania,  zostali wybrani Delegaci na Walny Zjazd PWSZS w Rzeszowie.

Ad.17.Następnie głos zabrał wybrany Prezes P SZS w Krośnie.

Wybrany na kolejną kadencję Pan  Jerzy Janusz podziękował Delegatom za powierzenie sterów Związku na kolejne cztery lata.W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność aktywności młodych nauczycieli, których nie widać. Pokazywać im że warto działać i mieć satysfakcję z pracy z dziećmi i młodzieżą. Wskazał również możliwość dodatkowego ubiegania się o zakwalifikowanie do Ministerialnego programu SKS koordynowanego przez PWSZS w Rzeszowie.Prosił też żeby pokazywać aktywność nauczycieli poprzez docieranie do dyrektorów, zabierać głos na Radach Pedagogicznych, podkreślać plusy aktywności oraz podkreślać że  wychowuje się także poprzez sport.Zaapelował także żeby w tym trudnym czasie próbować  organizować zawody z zachowaniem bezpieczeństwa.Na zakończenie wyraził nadzieję że kolejny Zjazd odbędzie się już bez zagrożenia Cowid 19 przy znacznie większej frekwencji.

Ad.18.
Dalsza dyskusja

Arkadiusz Fara-wyraził zaniepokojenie obecną sytuacją wskazując na niską 17% frekwencję      Delegatów V Zjazdu. Wyróżnienia, dyplomy już nie zachęcają do pracy  Tegoroczne zawody są zagrożone gdyż 15 z 25 powiatów nie wyraziła chęci  startów w związku z Cowid-19.Nie wygląda to dobrze.

Piotr Bril- stwierdził że do gmin powinny być przekazywane informacje odnośnie aktywności  szkół. Każda gmina powinna mieć swoje podsumowanie współzawodnictwa, a szkoły za                 osiągnięcia powinny być nagradzane. Rzeczą ważną jest żeby ,,usportawiać’  szkoły, zachęcać do uprawiania sportu, wdrażać do  współzawodnictwa i starać się być widocznym na arenie powiatu i województwa.

Katarzyna Kustroń- poruszyła problem płatności za treningi w krośnieńskich sekcjach oraz opłat za wyjazdy na turnieje. Poprosiła o interwencje w tej sprawie.

Józefa Winnicka Sawczuk-powiedziała o możliwości pozyskiwania środków z różnych programów np. alkoholowego.

Tomasz Niżnik- zaproponował zorganizowanie konferencji dla wszystkich gmin, żeby poinformować o działalności Szkolnego Związku Sportowego oraz o problemach sportu szkolnego.

Kazimierz Zima-mówił o konieczności zmiany programów nauczania zwracając uwagę, że powinno być mniej teorii (programy z przedmiotów teoretycznych zbyt rozbudowane), a więcej wychowania fizycznego (przykład Norwegii).

Robert Guzik – stwierdził że sport to duże koszty i dyrektorzy borykają się z problemami finansowymi. Jest trudno i tylko pasjonaci chcą podjąć wyzwanie.

Ad.19.

Na zakończenie Zjazdu Pan Arkadiusz Fara z przedstawił sprawozdanie  Komisji Uchwał        i Wniosków.

Uchwały:

nr 1 –w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad

nr 2- w sprawie dopuszczenia do uczestniczenia z głosem stanowiącym członków ustępujących władz Związku
nr 3- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania związku za kadencję 2017-2020

nr 4- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

nr 5- w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku

nr 6- w sprawie ustalenia składu liczbowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku

nr 7- w sprawie  wyników wyboru do Zarządu,Komisji Rewizyjnej i Delagatów na  Zjazd Wojewódzki

Wnioski :

-pozyskiwać i motywować młodych nauczycieli na rzecz sportu szkolnego.

-informować władze samorządowe, szkolne o sukcesach sportowych uczniów i nauczycieli.

-zwrócić się z prośbą do władz miasta Krosna w sprawie składek członkowskich uczniów za      treningi w sekcjach sportowych.

-podjąć kroki w celu zorganizowania konferencji metodycznej dotyczącej problemów sportu szkolnego, współczesnej szkoły i roli nauczycieli w obecnej rzeczywistości.

Przyjęcie uchwał i wniosków V Zjazdu Delegatów Powiatowego SZS w Krośnie.

Ad.21.

Zakończ

apit

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – Krosno
38-400 Krosno
ul. Legionów 6
tel.: 604 547 543
NIP: 684-22-38-018
Regon: 370483227
KRS: 0000126031
Email: janusz.jerzy@wp.pl

                                  Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

Janusz Jerzy                  Przewodniczący
Fara    Arkadiusz            Z-ca Przewodniczącego
Tomasz Staroń               Z-ca Przewodniczącego
Włoch Sławomir             Sekretarz
Bril   Piotr                       Członek zarządu
Guzik Robert                 Członek Zarządu
Lenik Janusz                 Członek Zarządu
Niżnik Tomasz               Członek Zarządu

                                                                  Komisja rewizyjna

Pietruszka Jerzy             Przewodniczący
 Wosiewicz Beata            Członek
 Zima  Kazimierz              Członek

Nd
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
czerwiec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sierpień
sierpień
sierpień

                         

        Komunikat .

W dniu 26 września 2020 roku  w sali narad Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul.Bieszczadzkiej odbył się

V Walny Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie.

                                                                    PORZĄDEK OBRAD

V Walnego Zjazdu Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                                                   Krosno.26.09.2020r.

 1. Otwarcie obrad – powitanie gości
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu
 3. Powołanie Prezydium Zjazdu oraz protokolanta
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku i regulaminu  obrad
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Powiatowego SZS za lata 2017 – 2020
 7. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Powiatowego SZS  za lata 2017 – 2020
 8. Wręczenie odznaczeń (J. Janusz)
 9. Komunikat Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność Zjazdu
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 12. Dalszy ciąg dyskusji
 13. Wybór Zarządu Związku
 14. Wybór Komisji Rewizyjnej
 15. Przerwa (na ukonstytuowanie się władz Związku)
 16. Ogłoszenie wyników wyborów do władz Związku
 17. Wybór delegatów na Wojewódzki Zjazd Szkolnego Związku Sportowego
 18. Wystąpienie Prezesa Powiatowego SZS
 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 20. Przyjęcie Uchwał Walnego Zjazdu Delegatów Szkolnego Związku Sportowego
 21. Zakończenie Zjazdu

                          Sprawozdanie  z  działalności Powiatowego Szkolnego Związku

                                   Sportowego w Krośnie za lata 2017 – 2020

Podsumowując mijającą kadencję Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie chciałbym przedstawić pokrótce rolę jaką pełni Szkolny Związek Sportowy.

Jest to organizacja ,której najważniejszym celem  jest rozwijanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.  Działacze SZS  popularyzując sport dokładają starań, aby wychowanie fizyczne i sport ze względu na swój zasięg stanowiły fundament w procesie kształtowania psychofizycznego dzieci i młodzieży.

Sport oparty o zasady szlachetnej rywalizacji  i współzawodnictwa w duchu „fair-play jest dla związku formą wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarza szansę rozwoju dla utalentowanych sportowo uczniów.

Dążymy również do tego ,aby rywalizacja sportowa  była dostępna dla jak najszerszego ogółu dzieci i młodzieży szkolnej.

Pragniemy aby wszyscy uczniowie ,którzy uprawiają sport traktowali go przede wszystkim jako swoją rozrywkę ,formę rekreacji i wypoczynku..

                                               Działalność  organizacyjna PSZS w Krośnie.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Krośnie obejmuje swoim terenem działania grodzki i ziemski powiat krośnieński.

Powiatowym SZS w Krosnie kieruje jedenastoosobowy Zarząd, który koordynuje organizację współzawodnictwa sportowego szkół we wszystkich grupach wiekowych w dyscyplinach objętych kalendarzem imprez sportowych.

W dniu 16 czerwca 2016 roku podczas IV Walnego Powiatowego Zjazdu Delegatów Szkolnego Związku Sportowego został wybrany Zarząd PSZS

w składzie:.

Jerzy Janusz              – Przewodniczący

Arkadiusz Fara         – Wiceprzewodniczący

Tomasz  Staroń        – Wiceprzewodniczący

Krzysztof Belczyk   – Sekretarz

Kazimierz Zima       – Członek Prezydium

Marcin  Błaż            – Członek Zarządu

Robert  Guzik          – Członek Zarządu

Dariusz   Płaza         – Członek Zarządu

Piotr  Bril                 – Członek Zarządu

Janusz  Lenik           – Członek Zarządu

Tomasz Niżnik         – Członek Zarząd

Wojewódzka komisja Rewizyjna działała w składzie:

Jerzy  Pietruszka        –    Przewodniczący

Beata  Wosiewicz      –    Członek Komisji

Sławomir Włoch        –    Członek Komisji

W czasie kadencji Zarząd PSZS zwoływał swoje posiedzenia 4 razy w roku.

Frekwencja na zebraniach wynosiła przeciętnie 70%. Głównymi  tematami spotkań były:

ustalanie rocznych planów pracy Zarządu PSZS

– zatwierdzanie sprawozdań z działalności Związku

– zatwierdzanie kalendarzy powiatowych szkolnych imprez sportowych

– analiza udziału szkól w zawodach SZS oraz sytuacji finansowej Związku

– sprawy związane z organizacją V Powiatowego Zjazdu Delegatów SZS

– sprawy bieżące

Członkami zwyczajnymi Związku jest 58 Uczniowskich Klubów Sportowych z powiatu ziemskiego oraz 16 UKS działających w mieście Krośnie.

                                                     Działalność sportowa PSZS w Krośnie.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem jakie realizował PSZS w Krośnie było organizowanie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej,Gimnazjady i Licealiady na szczeblu powiatu,które odbywały się zgodnie z kalendarzem  imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe
.  PSZS był również   współorganizatorem  zawodów szczebla rejonowego i wojewódzkiego.

Zawody te odbywały się głównie na halach i boiskach szkolnych oraz MOSiR w Krośnie oraz innych obiektach miejskich i gminnych.

Pomagaliśmy również w organizacji wyjazdów  szkół (prawie w całości finansując) na zawody szczebla rejonowego i wojewódzkiego.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy,powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzki i ogólnopolski.

Łącznie odbywało się rocznie ok.180 imprez na szczeblu powiatu ,w których brało udział ponad 7 tysięcy uczniów z ok.160 szkół

 Sukcesy sportowe uczniów szkół powiatu grodzkiego i ziemskiego w finałach ogólnopolskich i wojewódzkich można było śledzić na bieżąco gdyż były corocznie zamieszczane w kalendarzu Podkarpackiego  W SZS
 w Rzeszowie.

Łącznie  podczas startów na wszystkich szczeblach zawodów uczniowie naszych szkół zdobyli  106 medali :

4 medale :   (1 złoty,1 srebrny,2 brązowe)          – Finały ogólnopolskie

102 medale 🙁33 złote, 32srebrne i 37brązowe)   – Finały wojewódzkie

Wyniki te przełożyły się na wysokie miejsca jakie zajmowaliśmy w klasyfikacji gmin i powiatów w woj. podkarpackim :

I tak klasyfikacji powiatow w kat.Liceliada Pow.Krosno grodzki zajmował  4  razy drugie  i raz 4-te-na 25  powiatow. a w klasyfikacji  gmin  ID+ IMS  Krosno raz  2-ie m i 3 razy 4-te,raz 5-te na sklasyfikowanych 160 gmin.

Powiat krośnieński  IMS+G: raz 3-e, 2 razy piąte i 2razy 6-te miejse

                                                     Działalność finansowa PSZS

Działalność finansowa Powiatowego SZS w Krośnie prowadzona jest  w oparciu o środki przekazywane na zadania zlecone przez Urząd Miasta Krosna oraz Starostwo  Krośnieńskie.

Środki te przeznaczone były głównie na  pokrycie kosztów organizacji imprez (opłata sędziów, opieki lekarskiej, zakup napojów,dyplomów) szczebla powiatowego oraz wyjazdu dzieci i młodzieży na zawody na szczebla rejonowego i wojewódzkiego.

W ostatnim czasie z uwagi na zwiększającą się zarówno ilość imprez sportowych jak i uczestników nie byliśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów  związanych z udziałem szkół miasta Krosna na szczeblu rejonu.

Dodatkowo Gmina Krosno finansuje koordynatora sportu, a Starostwo przekazuje  4 godziny tygodniowo dla organizatora rozgrywek w powiecie ziemskim.

Ponadto Prezydent Miasta Krosna corocznie wyróżnia szkoły biorące udział w konkursie” Współzawodnictwo sportowe szkół krośnieńskich” pucharami  i nagrodami pieniężnymi w postaci talonów na zakup sprzętu sportowego, a Starostwo Powiatu Ziemskiego  przyznaje wyróżnienia dla najlepszych szkół powiatu ziemskiego w postaci pucharów i sprzętu sportowego.

Podsumowując mijające 4 lata możemy stwierdzić, że były one pomyślne dla Naszego Stowarzyszenia, o czym może świadczyć między innymi:

– wzrastająca z roku na rok liczba zawodników startujących w imprezach   Szkolnego Związku Sportowego (corocznie ok.7,5 tysiąca młodych sportowców  z ok. 160 szkół  bierze udział w zawodach organizowanych przez SZS)

– objęcie zasięgiem działania wszystkich gmin i prawie wszystkich szkół

w powiecie grodzkim i ziemskim

– coraz liczniejszy udział szkół w zawodach finałowych szczebla    centralnego i wojewódzkiego

– pozyskiwanie coraz większych środków na działalność Związku  (34 tys.-Gmina  Krosno i
16 tys.- Starostwo Powiatowe w 2019 r.)

– funkcjonowanie w prawie wszystkich gminach struktur SZS

– dobra współpraca z władzami samorządowymi i oświatowymi

Zdajemy sobie sprawę ,że działalność naszego stowarzyszenia i osiągane sukcesy nie byłyby możliwe bez ogromnego wsparcia ze strony władz samorządowych i administracyjnych, wielu zaangażowanych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów klubów sportowych, dyrekcji szkół, rad pedagogicznych, rodziców i samych uczniów. Wszystkim im jeszcze raz za to w imieniu ustępującego Zarządu składam serdeczne podziękowania, licząc jednocześnie na dalszą owocną współpracę w zakresie popularyzowania powszechnej aktywności fizycznej i zdrowotnej wśród uczniów  naszych szkół.

Zrobiliśmy bardzo dużo, ale jeszcze wiele zastało jeszcze do zrobienia :

– edukacja i wychowanie młodzieży poprzez sport nadal powinno stanowić główne zadanie programowe związku ,obok sprawdzonych realizowanych dotychczas powszechnie form usportowienia dzieci i młodzieży

– ważnym obszarem działalności powinny być Międzyszkolne, Szkolne i Uczniowskie Kluby Sportowe, które posiadając odpowiednie warunki szkolą uzdolnioną sportowo młodzież, zapewniając rozwój jej talentu i start w zawodach wysokiej rangi

– jeszcze bardziej angażować do pomocy przy organizacji zawodów  i imprez sportowych uczniów szkół poprzez szkolenie Młodzieżowych Organizatorów Sportu i Młodzieżowych Sędziów  Sportowych

-bardzo ważne jest również pozyskiwanie  do współpracy młodych, rozpoczynających dopiero pracę nauczycieli wychowania fizycznego,a także zachęcanie nauczycieli innych przedmiotów  oraz rodziców do działalności na rzecz sportu szkolnego.

Za Zarząd

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                                                                                  Jerzy Janusz- Przewodniczący PSZS w Krośnie

                                                                                            Protokół

z V Walnego Zjazdu Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie, które odbyło się  dnia 26.09.2020 r. w Krośnie.

Zebranie otworzył Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie Pan Jerzy Janusz, który powitał zebranych delegatów oraz zaproszonych gości.   Następnie zaproponował na Przewodniczącego zebrania Pana Kazimierza Zimę (wyraził zgodę), który w wyniku jawnego głosowania został jednogłośnie wybrany. Na sekretarza wybrano Pana Tomasz Staronia, który również wyraził zgodę.

Przewodniczący Zjazdu powitał wszystkich zebranych, powołał Prezydium Zjazdu oraz przedstawił  porządek obrad.

Prezydium Zjazdu:
1.Józefa Winnicka Sawczuk- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i  Turystyki w powiecie krośnieńskim.
2.Jerzy Janusz        -Przewodniczący P SZS w Krośnie
3.Tomasz Staroń   –  V – ce Przewodniczący P SZS
4.Arkadiusz Fara     – V- ce Przewodniczący P SZS w Krośnie

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, protokolanta oraz Prezydium Zjazdu.
 3. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad.
  4.Powołanie Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał
  i Wniosków.
 1. Złożenie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu PSZS za lata 2017-2020.
 2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności finansowej Związku.
  7.Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
  8.Dyskusja nad sprawozdaniami.
  9.Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  10.Komunikat Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność  Zjazdu.
 1. Wybór Zarządu Związku.
 2. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 3. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 4. Przerwa (na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej).
 5. Ogłoszenie wyników wyborów do władz Związku.
 6. Wybór delegatów na Wojewódzki Zjazd PWSZS w Rzeszowie.
 7. Wystąpienie Prezesa P SZS w Krośnie.
 8. Dalsza dyskusja.
 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Przyjęcie Uchwał Walnego Zjazdu Delegatów Szkolnego Związku Sportowego.
 11. Zakończenie Zjazdu.

Ad. 3.

Przewodniczący Zjazdu poprosił Pana Jerzego Janusza o przedstawienie zebranym  Regulaminu V Walnego Zjazdu Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w Krośnie ( załącznik nr 1 ) . Regulamin został przyjęty jednogłośnie  w wyniku głosowania jawnego.

Ad. 4.

Dokonano wyboru Komisji Mandatowej  w składzie:

 1. Dariusz Płaza
 2. Robert Gleń

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Powołanie Komisji Wyborczej w składzie:

 1. Tomasz Niżnik
 2. Robert Guzik

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

 1. Arkadiusz Fara
 2. Piotr Bril

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.5 .

Pan Jerzy Janusz przedstawił sprawozdanie z działalności PSZS w Krośnie za lata 2017-2020 (zał.2).

Ad.6.

W dalszej kolejności  Pan Jerzy Pietruszka przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
z działalności finansowej P  SZS w Krośnie w latach 2017-2020. .( załącznik nr 3).Swoje wystąpienie zakończył wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad.7.

W dalszej części obrad Przewodniczący Zjazdu poprosił Pana Jerzego Janusza o wręczenie wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe oraz zasługi na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży na terenie powiatu grodzkiego i ziemskiego.

Odznaczenia na V Walny Zjazd Delegatów PSZS w Krośnie:

Medal PWSZS w Rzeszowie :” Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego

 1. Jacek Gałuszka  – trener tenisa stołowego w Dukli

Dyplomy PWSZS w Rzeszowie:  „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”

 1. Dariusz Niepokój     – dyrektor,nauczyciel WF w ZSP1  Krosno
 2. Marian Lorenc         – sędzia szachowy, trener MKS „Urania „w Krośnie
 3. Jerzy Pietruszka       – nauczyciel WF  SP w Dukli
 4. Marcin Maculski       nauczyciel WF  w SP 8 w Krośnie

Dyplomy  – „Podziękowania…..” P SZS w Krośnie

 1. Jan Pelczar       – Starosta Powiatu Krośnieńskiego
 2. Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna
 3. Andrzej Guzik     -Wicestarosta  Powiatu Krośnieński
 4. Grzegorz Półchłopek – Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury , Sportui Turystyki m. Krosna
  5.Józefa Winnicka-Sawczuk – Przew.Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Powiatu Krośnieńskiego
  6.Anna Dubiel – Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Miasta Krosna
  7. Antoni Debiec – Dyrektor MOSiR w Krośnie

V Walny Zjazd Delegatów Powiatowego SZS w Krośnie – 26.09.2020 r.

Wyróżnione szkoły:

Powiat ziemski : szkoły podstawowe
   1.SP Jedlicze
2.SP Lubatowa
3.SP Posada Górna
Sklasyfikowano 52 szkoły

Szkoły Ponadpodstawowe

 1. ZS Iwonicz
 2. MZSP Miejsce Piastowe
 3. LO Rymanów
  Sklasyfikowano 7 szkół

Powiat grodzki : szkoły podstawowe

 1. SP 14 Krosno
 2. SP 15 Krosno
 3.  SP 7  Krosno
  Sklasyfikowano 11 szkół

Szkoły Ponadpodstawowe

 1. I LO   Krosno
 2. ZSEiO Krosno
 3. ZSNaftowych Krosno
 4. ZSP nr 1 Krosno
  Sklasyfikowano 10 szkół

Wyróżnieni nauczyciele:

Powiat ziemski :
1.  Joanna Czekańska            SP Krościenko Wyżne
2.  Piotr   Lorens                   SP Krościenko Wyżne
3.  Tomasz Niznik                SP Krościenko Wyżne
4.  Jerzy Gunia                      SP  Iwla
5. Krzysztof Belczyk            SP  Jasionka
6. Beata  Węgrzyn                SP  Dukla
7. Marcin Zając                     SP Lubatowa
8. Piotr Brill                          SP Jedlicze
9.Beata Wosiewicz               SP  Jedlicze
10. Robert Gleń                     SP Jedlicz
11 .Mariusz Jakieła               SP Lubatowa
12. Jan Zając                         SP Lubatowa
13. Paweł Kowalski                ZS Iwonicz
14. Robert Gorzynik               ZS Iwonicz
15. Robert Rygiel                    ZS Iwonicz
16. Marcin Zając                  SP  Iwonicz
17. Marcin Jasinski               SP Iwonicz
16. Dariusz Urbanek             ZS Jedlicze
18.Grzegorz  Biduś               MZSP  Miejsce Piastowe
19. Grzegorz Tomoń            MZSP  Miejsce Piastowe
20.Zygmunt Gierlach            SP Odrzykoń
21. Sławomir Szewczyk       SP  Rogi
22. Adam  Przybysz             SP  Zrecin
23. Robert Serwiński           SP Chorkówka
24. Rafał Wójtowicz            SP Chorkówka
25.Józef Krzysztyński          SP Posada Gorna
26. Grzegorz Argasiński      SP Posada Gorna
27. Artur  Soltysik                LO Rymanów
28. Kamil Szepieniec            SP Rymanów
29. Marek Sokołowski          SP Rymanów
30. Jacek Penar                     SP Klimkowka
31. Ryszard Chowaniec       SP Jaśliska
32. Katarzyna Witkoś          SP Łęki Strzyżowskie
33. Janusz  Lenik                 SP Korczyna
34. Hubert Wierdak             SP Korczyna

Powiat grodzki :

 1. Mariusz Zajdel – SP 3
 2. Sławomir Włoch          – SP 6
 3. Grzegorz Wiernasz – SP 7
 4. Dariusz Zajchowski – SP 10
 5. Katarzyna Zajdel – SP 12
 6. Olga Baran                – SP 14
 7. Michał Baran – SP 14
 8. Jerzy Guzek                 – SP 14
 9. Agnieszka Jurczak – SP 14
 10. Michał Musijowski – SP 14
 11. Małgorzata Chruściel – SP 15
 12. Elwira Mikulska – SP 15
 13. Jaromir Marszałek – SP 15
 14. Katarzyna Kustroń – I LO
 15. Krzysztof Nalborski – I LO
 16. Tomasz Nowakowski – I LO
 17. Wojciech Wilk – II LO
 18. Paweł Guzik – ZSP 1
 19. Marcin Błaż – ZS Mechanicznych
 20. Piotr Gonet- – ZS Mechanicznych
 21. Dariusz Płaza – ZSNaftowych
 22. Andrzej Frączek – ZSEiO
 23. Krzysztof Konop – ZSEi O
 24. Piotr Moskal                 – ZSEiO
 25. Rafał Krężałek – ZS Budowlanych

Ad.8.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

W pierwszej kolejności głos zabrała Józefa Winnicka Sawczuk Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w powiecie krośnieńskim, która przywitała delegatów,  a następnie podziękowała  za pasję oraz ogrom pracy wykonywanej przez nauczycieli na rzecz dzieci i młodzieży. Mówiła o potrzebie aktywności młodych nauczycieli, którzy powinni dołączać a w przyszłości zastąpić obecnych działaczy. Podkreśliła że będzie wspierać działalność Związku. Pogratulowała również wyróżnionym Szkołom i nauczycielom wyróżnień.
Następnie głos zabrał Pan Jerzy Janusz, który powiedział, że jednym z wniosków poprzedniego Zjazdu było powołanie metodyka wychowania fizycznego. Wyraził zadowolenie, że udało się ten wniosek zrealizować przedstawiając Panią Katarzynę Kustroń jako metodyka dla szkół ponadpodstawowych.
Pani Kustroń w swoim krótkim wystąpieniu zapewniła, że służy pomocą i chętnie podzieli się wiedzą, doświadczeniem z młodymi nauczycielami chociaż wie, że na poziomie szkoły średniej nie ma ich zbyt wielu.

Ad.9.

W dalszej kolejności obrad Przewodniczący  zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu  Zarządowi.
Jednogłośnie zebrani delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad.10.

W punkcie dziewiątym Pan Dariusz Płaza przedstawił sprawozdanie Komisji Mandatowej (zał.4).Przewodniczący tej Komisji stwierdził, że z  uwagi na  niewielką liczbę delegatów ( 17 %  zgłoszonych), zgodnie z regulaminem V Powiatowy Zjazd Delegatów SZS odbywa się w drugim terminie i jest prawomocny bez względu na liczbę obecnych na zjeździe.

Ad.11. Wybory władz Zarządu.

Następnie Przewodniczący Komisji Wyborczej Tomasz Niżnik zgodnie z regulaminem

zgłosił 3 kandydatury do nowego Zarządu wśród osób z ustępującego Zarządu.

 1. Jerzy Janusz,
 2. Arkadiusz Fara,
 3. Tomasz Staroń

Osoby zgłoszone wyraziły zgodę.

Z kolei z sali zgłoszono następujące kandydatury do nowego zarządu:

 1. Jerzy Janusz zaproponował Sławomira Włocha
 2. Robert Gleń zaproponował Piotra Brila
 3. Sławomir Szewczyk zaproponował Tomasza Niżnika
 4. Arkadiusz Fara zaproponował Roberta Guzika
 5. Jerzy Pietruszka zaproponował Janusza Lenika

Wszystkie zgłoszone  osoby  wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Robert Guzik            z Komisji Wyborczej zgłosił wniosek o zamknięcie listy. Następnie w głosowaniu jawnym Delegaci wybrali nowy Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.

Ad.12.

Wybór Komisji Rewizyjnej.

Następnie zgłoszono kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Z sali zgłoszono kandydatury:

 1. Janusz Lenik zgłosił Jerzego Pietruszkę
 2. Jerzy Janusz zgłosił Kazimierza Zimę
 3. Tomasz Staroń zgłosił Beatę Wosiewicz

Wszystkie zgłoszone  osoby  wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Robert Guzik zgłosił wniosek o zamknięcie listy. W wyniku głosowania jawnego, jednogłośnie została wybrana Komisja Rewizyjna.

Ad.13.

Protokół Komisji Wyborczej ( zał. 5).

Przewodniczący Komisji wyborczej przedstawił osoby, które weszły do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie.

Ad.14,15.

Przewodniczący zebrania ogłosił przerwę na ukonstytuowanie się Zarządu, po przerwie      przewodniczący Zjazdu przedstawił skład nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSZS w Krośnie.

Zarząd Powiatowego SZS w Krośnie:
Jerzy Janusz  – Przewodniczący
Arkadiusz Fara – Zastępca
Tomasz Staroń  –  Zastępca
Sławomir Włoch  – Sekretarz
Robert Guzik – członek
Piotr Bril     – członek
Janusz Lenik  – członek
Tomasz Niżnik – członek
Komisja Rewizyjna:

Jerzy Pietruszka   – Przewodniczący
Kazimierz Zima –  członek
Beata Wosiewicz – członek

Po ogłoszeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej przewodniczący Zjazdu przekazał prowadzenie zebrania nowemu Prezesowi Panu Jerzemu Januszowi.

Ad.16. Pan Jerzy Janusz przedstawił  propozycje Delegatów na Wojewódzki Walny Zjazd, który odbędzie się w Rzeszowie:

 1. Kazimierz Zima
 2. Jerzy Janusz
 3. Arkadiusz Fara
 4. Piotr Bril.

Wszystkie zgłoszone  osoby  wyraziły zgodę. W wyniku jawnego głosowania,  zostali wybrani Delegaci na Walny Zjazd PWSZS w Rzeszowie.

Ad.17.Następnie głos zabrał wybrany Prezes P SZS w Krośnie.

Wybrany na kolejną kadencję Pan  Jerzy Janusz podziękował Delegatom za powierzenie sterów Związku na kolejne cztery lata.W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność aktywności młodych nauczycieli, których nie widać. Pokazywać im że warto działać i mieć satysfakcję z pracy z dziećmi i młodzieżą. Wskazał również możliwość dodatkowego ubiegania się o zakwalifikowanie do Ministerialnego programu SKS koordynowanego przez PWSZS w Rzeszowie.Prosił też żeby pokazywać aktywność nauczycieli poprzez docieranie do dyrektorów, zabierać głos na Radach Pedagogicznych, podkreślać plusy aktywności oraz podkreślać że  wychowuje się także poprzez sport.Zaapelował także żeby w tym trudnym czasie próbować  organizować zawody z zachowaniem bezpieczeństwa.Na zakończenie wyraził nadzieję że kolejny Zjazd odbędzie się już bez zagrożenia Cowid 19 przy znacznie większej frekwencji.

Ad.18.
Dalsza dyskusja

Arkadiusz Fara-wyraził zaniepokojenie obecną sytuacją wskazując na niską 17% frekwencję      Delegatów V Zjazdu. Wyróżnienia, dyplomy już nie zachęcają do pracy  Tegoroczne zawody są zagrożone gdyż 15 z 25 powiatów nie wyraziła chęci  startów w związku z Cowid-19.Nie wygląda to dobrze.

Piotr Bril- stwierdził że do gmin powinny być przekazywane informacje odnośnie aktywności  szkół. Każda gmina powinna mieć swoje podsumowanie współzawodnictwa, a szkoły za                 osiągnięcia powinny być nagradzane. Rzeczą ważną jest żeby ,,usportawiać’  szkoły, zachęcać do uprawiania sportu, wdrażać do  współzawodnictwa i starać się być widocznym na arenie powiatu i województwa.

Katarzyna Kustroń- poruszyła problem płatności za treningi w krośnieńskich sekcjach oraz opłat za wyjazdy na turnieje. Poprosiła o interwencje w tej sprawie.

Józefa Winnicka Sawczuk-powiedziała o możliwości pozyskiwania środków z różnych programów np. alkoholowego.

Tomasz Niżnik- zaproponował zorganizowanie konferencji dla wszystkich gmin, żeby poinformować o działalności Szkolnego Związku Sportowego oraz o problemach sportu szkolnego.

Kazimierz Zima-mówił o konieczności zmiany programów nauczania zwracając uwagę, że powinno być mniej teorii (programy z przedmiotów teoretycznych zbyt rozbudowane), a więcej wychowania fizycznego (przykład Norwegii).

Robert Guzik – stwierdził że sport to duże koszty i dyrektorzy borykają się z problemami finansowymi. Jest trudno i tylko pasjonaci chcą podjąć wyzwanie.

Ad.19.

Na zakończenie Zjazdu Pan Arkadiusz Fara z przedstawił sprawozdanie  Komisji Uchwał        i Wniosków.

Uchwały:

nr 1 –w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad

nr 2- w sprawie dopuszczenia do uczestniczenia z głosem stanowiącym członków ustępujących władz Związku
nr 3- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania związku za kadencję 2017-2020

nr 4- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

nr 5- w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku

nr 6- w sprawie ustalenia składu liczbowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku

nr 7- w sprawie  wyników wyboru do Zarządu,Komisji Rewizyjnej i Delagatów na  Zjazd Wojewódzki

Wnioski :

-pozyskiwać i motywować młodych nauczycieli na rzecz sportu szkolnego.

-informować władze samorządowe, szkolne o sukcesach sportowych uczniów i nauczycieli.

-zwrócić się z prośbą do władz miasta Krosna w sprawie składek członkowskich uczniów za      treningi w sekcjach sportowych.

-podjąć kroki w celu zorganizowania konferencji metodycznej dotyczącej problemów sportu szkolnego, współczesnej szkoły i roli nauczycieli w obecnej rzeczywistości.

Przyjęcie uchwał i wniosków V Zjazdu Delegatów Powiatowego SZS w Krośnie.

Ad.21.

Zakończenie zjazdu.

W dniu czerwca 2016 roku odbył się IV Walny Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w  Krośnie na którym dokonano podsumowania działalności PSZS w latach 2012-2016,nagrodzono najlepsze szkoły,    wyróżniono nauczycieli i działaczy sportu szkolnego oraz dokonano wyboru nowych władz Związku.

(szczegóły w załączonym poniżej protokole)

                                                                   Protokół

z Walnego Zjazdu Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie, które odbyło się  dnia 11.06.2016 r. w Krośnie.

Zebranie otworzył Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie Pan Jerzy Janusz, który powitał zebranych delegatów oraz zaproszonych gości.   Następnie Pan Arkadiusz Fara zaproponował na Przewodniczącego zebrania Pana Jerzego Janusza (wyraził zgodę), został on wybrany jednogłośnie w wyniku jawnego głosowania. Na sekretarza wybrano Pana Arkadiusza Farę, który również wyraził zgodę.

Przewodniczący Zjazdu powitał wszystkich zebranych, powołał Prezydium Zjazdu oraz przedstawił  porządek obrad.

Prezydium Zjazdu:

 1. Jacek Bigus          – Prezes Wojewódzkiego Podkarpackiego  SZS w Rzeszowie
 2. Bronisław Baran   – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna
 3. Anna Dubiel      – Radna Miasta Krosna
 4. Tomasz Staroń   –  V – ce Przewodniczący P SZS
 5. Jerzy Janusz         – Przewodniczący P SZS w Krośnie
 6. Arkadiusz Fara     – V- ce Przewodniczący P SZS w Krośnie

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, protokolanta oraz Prezydium Zjazdu
 3. .Powołanie Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał
  i Wniosków
 4. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad
 5. .Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu PSZS za lata 2013- 2016.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności finansowej Związku
 8. 8.Wręczenie wyróżnień i odznaczeń.
 9. Dyskusja.
 10. Wybory do władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 12. Przerwa (na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej)-ogłoszenie wyniku wyborów  do władz PSZS
 13. Wybory delegatów na Wojewódzki Zjazd PWSZS w Rzeszowie.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego PSZS w Krośnie.
 15. Zakończenie zebrania.

Ad. 3.

Dokonano wyboru Komisji Mandatowej  w składzie:

 1. Janusz Lenik
 2. Sławomir Włoch

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie  w głosowaniu jawnym.

Powołanie Komisji Wyborczej w składzie:

 1. Marcin Błaż
 2. Tomasz Niżnik

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie  w głosowaniu jawnym.

Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

 1. Adam Przybysz
 2. Dariusz Płaza

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.4.

Następnie przewodniczący poprosił Pana Tomasza Staronia o przedstawienie zebranym  Regulaminu Walnego Zjazdu Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w Krośnie ( załącznik nr 2 ) . Regulamin został przyjęty jednogłośnie  w wyniku głosowania jawnego.

Ad.5.

Pan Janusz Lenik  przedstawił sprawozdanie Komisji Mandatowej (zał.3). Z  uwagi na  liczbę delegatów( 27 %  zgłoszonych), zgodnie z regulaminem III Powiatowy Zjazd Delegatów
SZS odbywa się w drugim terminie i jest prawomocny bez względu na liczbę obecnych na zjeździe.
Ad.6 .

Pan Jerzy Janusz przedstawił sprawozdanie z działalności PSZS w Krośnie za lata 2013-2016 (zał.4).
Ad.7.
W dalszej kolejności  Pan Jerzy Pietruszka przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
z działalności finansowej SZS w Krośnie w latach 2013-2016.( załącznik nr 5).
Ad.8

W dalszej części obrad Przewodniczący Zjazdu poprosił Panów Jerzego Janusza i Jacka Bigusa o wręczenie wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe oraz zasługi na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży na terenie powiatu grodzkiego i ziemskiego.

 Odznaczenia na IV Walnym Zjeżdzie Delegatów PSZS w Krośnie:

 Odznaki „Za zasługi dla sportu” Ministerstwo Sportu i Turystyki
(wręczają: J. Bigus, J. Janusz)

Srebrna:

1.Miroslaw Nowicki     – nauczyciel WF- SP 15,UKS „Orlik”Krosno

      Brązowe:

 1. Robert Guzik      – dyrektor MZSzOI w Krośnie
 2.  Halina Orszulak        – nauczyciel WF – G-3 Krośnie
 3. Robert Gleń              – nauczyciel WF  – G Jedlicze
 4. Józef  Krzysztynski  – nauczyciel WF  – G Posada Górna
 5. Józef  Such               – nauczyciel WF   -G Lubatowa

Dyplomy PWSZS w Rzeszowie:  „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”
(wręczają: J. Bigus, T. Staroń, J, Janusz)

1.Marek Adamiak     – nauczyciel WF    G- 3 Krosno
2.Michał Baran         –  nauczyciel WF w MZSzOI w Krośnie
3.Andrzej Frączek     – nauczyciel WF w ZSP nr 5 w Krośnie
4.Gabriel Szajna       – działacz  sportowy ,trener  szermierki
5.Sławomir Włoch    – nauczyciel WF  w SP 6 w Krośnie
6.Krzysztof  Belczyk – nauczyciel WF  w Gimnazjum w Dukli
7.Marek Rygiel         – nauczyciel WF w ZS w Iwoniczu

Medale PWSZS w Rzeszowie :” Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”
(wręczają : J. Bigus, J. Janusz)

1.Ryszard Józefczyk        – dyrektor ZSO w Krośnie
2.Wacław Katan            – działacz  sportowy , trener l.
3.Katarzyna Zajdel        – nauczyciel WF w G- 5 Krosno
4.Grzegorz Argasiński   – nauczyciel WF w SP Posada Górna
5.Tomasz Niżnik           –  nauczyciel WF w SP w Krościenku
6.Sławomir Szewczyk  – nauczyciel WF w Gimnazjum w Rogach

 Dyplomy  – „Podziękowania  Powiatowego SZS w Krośnie”

1.Piotr Przytocki          – Prezydent Miasta Krosna
2.Jan Juszczak             – Starosta Powiatu Krośnieńskiego
3. Bronisław Baran       – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna
4.Adolf Kasprzyk          -Wicestarosta  Powiatu Krośnieńskiego
5.Zbigniew Kubit         – Przewodniczący Rady Miasta Krosna
6. Grzegorz Półchłopek   – Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury , Sportu
i Turystyki m. Krosna
7. Grażyna Ostrowska  – Kierownik Wydziału Promocji Pow. Krośnieńskiego
8.Anna Dubiel                –  Przew. Komisji Kultury i Sportu Miasta Krosna

Wyróżnione szkoły:

     Powiat ziemski

1.SP Posada Górna
2.SP Lubatowa
3.SP Jedlicze
4.SP Krościenko Wyżne
5.SP Klimkówka
6.SP Korczyna

Sklasyfikowano 52 szkoły

1.G – Lubatowa
2.G – Jedlicze
3.G – Posada Górna
4.G – Krościenko Wyżne
5.G – Klimkówka
6.G – Odrzykoń

Sklasyfikowano 36 szkół

1.ZS Iwonicz
2.MZSP Miejsce Piastowe
3.ZSG – H Iwonicz Zdrój

Sklasyfikowano 9 szkół

Powiat grodzki

1.SP 14
2.SP 7
3.SP 15

Sklasyfikowano 12 szkół

1.G – 3
2.G – 4
3.G – 5

Sklasyfikowano 7 szkół

1.I LO
2.ZSP 4
ZSP 5

Sklasyfikowano 10 szkół

Wyróżnieni nauczyciele:

Powiat ziemski

 1. Joanna Czekańska SP Krościenko Wyżne
  2.  Jerzy Gunia                      SP  Iwla
  3. Marcin Zając                     SP Lubatowa
  4 .Beata Wosiewicz              SP  Jedlicze
  5  Beata  Węgrzyn                SP  Łęki Dukielskie
  6 .Marcin Jakieła                  G Lubatowa
  7. Piotr Brill                          G Jedlicze
  8. Paweł Kowalski                ZS Iwonicz
  9. Robert Gorzynik               ZS Iwonicz
  10. Dariusz Urbanek             ZS Jedlicze
  11.Grzegorz  Biduś               MZSP  Miejsce Piastowe
  12.Zygmunt Gierlach            SP Odrzykoń
  13.Grzegorz Węgrzynowski  G- Świerzowa
  14.Mariusz  Kuszaj               SP  Bratkówka
  15.Wiesław Habrat               SP Rogi
  16.Bogdan Kustroń               ZSP Rymanów
  17.Dariusz  Królicki             ZSP Rymanów
  18. Artur Piotrowski             SP Posada Górna
  19.Rafał  Wójtowicz             G Zręcin
  20. Jan Zając                         G Lubatowa

Powiat grodzki

1.Jan Korona                    – SP 7
2.Grzegorz Wiernasz       – SP 7
3.Marcin Maculski           – SP 8
4 Olga    Baran                 – SP 14
5.Jerzy  Guzek                 – SP 14
6.Agnieszka Jurczak        – SP 14
7.Małgorzata Chruściel   – SP 15
8.Dariusz Zajchowski      – G-2
9.Wojciech Borek            – G-3
10. Ireneusz Rodycz            – G -5
11 Katarzyna Kustroń         – I LO
12 Krzysztof Nalborski       – I LO
13.Tomasz Nowakowski    – I LO
14.Wojciech Wilk              – II LO
15.Paweł Guzik                  – ZSP 1
16 Dariusz Płaza                 – ZSP 4
17.Piotr  Moskal                 – ZSP 5

Ad.9  Dyskusja.

W pierwszej kolejności głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Krosna Pan Bronisław Baran. Na wstępie podziękował zebranym za działalność na rzecz sportu krośnieńskiego
i zaangażowanie się w sportową pracę z młodzieżą. Prezydent podziękował również za pracę SZS w Krośnie, kierując podziękowania do Prezesa Jerzego Janusz, podkreślając jednocześnie rolę związku na rzecz rozwoju sportu oraz mobilizowanie szkół do rywalizacji sportowej w powiecie ziemskim i grodzkim w kategorii szkół podstawowych, gimnazjum
i liceum. Pan Baran zwrócił się z podziękowaniami do Dyrektorów szkół, za wyrozumiałość oraz chęci wspierania  młodzieży, nauczycieli wychowania fizycznego oraz pomoc finansową na wyjazdy na różne zawody sportowe. Prezydent poinformował zebranych, że powstanie obiekt do trenowania szermierki, co sprawi, że warunki do uprawiania sportu  będą coraz lepsze. Na koniec wystąpienia jeszcze raz podziękował  trenerom i nauczycielom za wybitne osiągnięcia i zapewnił o swojej współpracy i wsparciu dla rozwoju sportu krośnieńskiego.

W następnej kolejności głos zabrał Przewodniczący P SZS Pan Jerzy Janusz, który podziękował władzom samorządowym za wsparcie dla działań Szkolnego Związku Sportowego i docenianie pracy nauczycieli i trenerów. Zwrócił również uwagę na sensowność programu Mały Mistrz, gdzie zajęcia wf –u prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego.

Dalej głos zabrał Pan Adam Przybysz, który zwrócił uwagę, że SZS to największa organizacja zajmująca się uaktywnieniem młodych ludzi. Powiedział również, że istnieje potrzeba powołania metodyka wychowania fizycznego w naszym mieście oraz większej motywacji skierowanej na współpracę z rodzicami.

W następnej kolejności głos zabrał Pan Arkadiusz Fara, który zwrócił uwagę, że od 1999 roku we współzawodnictwie sportowy jedynie ZS w Iwoniczu wygrywa szkolną rywalizację w kolejnej kadencji. Wszędzie – na każdym poziomie, czy to w rywalizacji w ramach IMS, Gimnazjadzie czy Licealiadzie, zarówno w powiacie grodzkim i ziemskim, wcześniejsi zwycięzcy zostali zdetronizowani.

Ad.10. Wybory władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu  Zarządowi. Jednogłośnie zebrani delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Komisja Wyborcza zgodnie z regulaminem zgłosiła 4 kandydatury do nowego Zarządu wśród osób z ustępującego Zarządu są to:

 1. Jerzy Janusz,
 2. Kazimierz Zima,
 3. Arkadiusz Fara,
 4. Tomasz Staroń

Osoby zgłoszone wyraziły zgodę.

Następnie z sali złoszono następujące kandydatury do nowego zarządu:

 1. Robert Guzik
 2. Krzysztof Belczyk
 3. Janusz Lenik
 4. Marcin Błaż
 5. Dariusz Płaza
 6. Piotr Brill
 7. Tomasz Niżnik

Wszystkie zgłoszone  osoby  wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Marcin Błaż zgłosił wniosek o zamknięcie listy. Odbyło się głosowanie, w wyniku którego Zarząd został wybrany jednogłośnie (w głosowaniu jawnym).

Następnie zgłoszono kandydatów do Komisji Rewizyjnej, z sali zgłoszono kandydatury:

 1. Sławomir Włoch
 2. Jerzy Pietruszka
 3. Beata Wosiewicz

Wszystkie zgłoszone  osoby  wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Marcin Błaż zgłosił wniosek o zamknięcie listy. Odbyło się głosowanie w wyniku, którego została wybrana jednogłośnie Komisja Rewizyjna (w głosowaniu jawnym).

Ad.11.  Protokół Komisji Wyborczej ( zał. 6).

Ad.12.

Przewodniczący zebrania ogłosił przerwę na ukonstytuowanie się Zarządu, po przerwie  Jerzy Janusz przedstawił skład nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSZS w Krośnie.

Zarząd Powiatowego  Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie:

Jerzy Janusz  – Przewodniczący

Arkadiusz Fara   – Zastępca

Tomasz Staroń  – Zastępca

Kazimierz Zima  – członek prezydium

Robert Guzik – członek

Piotr Brill     – członek

Janusz Lenik  – członek

Marcin Błaż   – członek

Dariusz Płaza – członek

Krzysztof Belczyk – sekretarz

Tomasz Niżnik – członek
Komisja Rewizyjna:

Jerzy Pietruszka    – Przewodniczący

Beata  Wosiewicz  -czlonek

Sławomir Włoch  – członek

Ad.13. Przewodniczący Zjazdu podał propozycje delegatów na Wojewódzki Walny Zjazd, który odbędzie się w Rzeszowie:

 1. Tomasz Niznik
 2. Jerzy Pietruszka
 3. Tomasz Staroń
 4. Sławomir Włoch

Wszystkie zgłoszone  osoby  wyraziły zgodę . Odbyło się głosowanie w wyniku, którego  zostali wybrani delegaci na Walny Zjazd – jednogłośnie (w głosowaniu jawnym).

Ad.14. Pan Adam Przybysz przedstawił sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków:

 1. Podkreślać, że edukacja i wychowanie młodzieży poprzez sport to główne zadanie programowe związku.

2 .Podjąć działania, które przyczynią się do powołania metodyka wychowania fizycznego dla nauczycieli powiatu grodzkiego i ziemskiego.

 1. Motywować rodziców oraz nauczycieli innych przedmiotów do włączenia się w pracę na rzecz upowszechniania sportu szkolnego.
 2. Utrzymać na dotychczasowym poziomie organizacyjnym, metodycznym, szkoleniowym i finansowym pracę P SZS w Krośnie.
 3. Współorganizować 2-3 konferencje metodyczno-szkoleniowe z zakresu kultury fizycznej dla działaczy, nauczycieli wychowania fizycznego z powiatu, ale też dla całego województwa podkarpackiego.

Ad. 15 -16.

Dalszy ciąg dyskusji:

W pierwszej kolejności głos zabrał Prezes W PSZS w Rzeszowie Pan Jacek Bigus, który powiedział, że P SZS w Krośnie działa wzorcowo w porównaniu ze związkami z innych powiatów. Podziękował za zaangażowanie na rzecz sportu działaczom samorządowym, dyrektorom szkół i przede wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego. Prezes podkreślił również to, że Krosno jest organizatorem wielu zawodów sportowych od szczebla powiatu, a skończywszy na finałach województwa, mówi o bardzo dobrej organizacji tych zawodów. Poinformował o bardzo trudnej sytuacji Związku, który może ulec likwidacji ze względu na brak środków finansowych. Biuro w Rzeszowie przestaje funkcjonować od lipca. Kłopoty finansowe mogą sprawić, że wieloletnia praca i cały system rywalizacji SZS może upaść.

Następnie zabrał głos Pan Piotr Brill, który zwrócił uwagę, że jeżeli nie będzie istniał system rywalizacji i Związek, to będzie to wielka szkoda dla młodego pokolenia i wieloletniej tradycji. SZS to organizacja, która robi fantastyczną pracę. Podziękował również nauczycielom za pracę i pasję.

Potem Pani Anna Dubiel zapewniła, że samorząd m. Krosna w pełni utożsamia się z działaniami Związku i docenia pracę tej organizacji. Podziękowała Zarządowi P SZS za jego działania i docenienie jej pracy jako samorządowca.

W dalszej kolejności głos zabrał nowo wybrany Prezes SZS w Krośnie Pan Jerzy Janusz, który po raz kolejny podziękował za zaufanie i wsparcie jego osoby oraz Zarządu. Zapewnił o sportowej współpracy związku ze szkołami oraz nauczycielami WF.

Na koniec podziękował wszystkim zebranym i zakończył IV Walny Zjazd .

Protokołował: Arkadiusz Fara.