Archiwum

 

W dniu czerwca 2016 roku odbył się IV Walny Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w  Krośnie na którym dokonano podsumowania działalności PSZS w latach 2012-2016,nagrodzono najlepsze szkoły,    wyróżniono nauczycieli i działaczy sportu szkolnego oraz dokonano wyboru nowych władz Związku.

(szczegóły w załączonym poniżej protokole)

 

                                                                   Protokół

z Walnego Zjazdu Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie, które odbyło się  dnia 11.06.2016 r. w Krośnie.

Zebranie otworzył Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie Pan Jerzy Janusz, który powitał zebranych delegatów oraz zaproszonych gości.   Następnie Pan Arkadiusz Fara zaproponował na Przewodniczącego zebrania Pana Jerzego Janusza (wyraził zgodę), został on wybrany jednogłośnie w wyniku jawnego głosowania. Na sekretarza wybrano Pana Arkadiusza Farę, który również wyraził zgodę.

Przewodniczący Zjazdu powitał wszystkich zebranych, powołał Prezydium Zjazdu oraz przedstawił  porządek obrad.

Prezydium Zjazdu:

 1. Jacek Bigus          – Prezes Wojewódzkiego Podkarpackiego  SZS w Rzeszowie
 2. Bronisław Baran   – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna
 3. Anna Dubiel      – Radna Miasta Krosna
 4. Tomasz Staroń   –  V – ce Przewodniczący P SZS
 5. Jerzy Janusz         – Przewodniczący P SZS w Krośnie
 6. Arkadiusz Fara     – V- ce Przewodniczący P SZS w Krośnie

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, protokolanta oraz Prezydium Zjazdu
 3. .Powołanie Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał
  i Wniosków
 4. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad
 5. .Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu PSZS za lata 2013- 2016.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności finansowej Związku
 8. 8.Wręczenie wyróżnień i odznaczeń.
 9. Dyskusja.
 10. Wybory do władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 12. Przerwa (na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej)-ogłoszenie wyniku wyborów  do władz PSZS
 13. Wybory delegatów na Wojewódzki Zjazd PWSZS w Rzeszowie.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego PSZS w Krośnie.
 15. Zakończenie zebrania.

Ad. 3.

Dokonano wyboru Komisji Mandatowej  w składzie:

 1. Janusz Lenik
 2. Sławomir Włoch

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie  w głosowaniu jawnym.

Powołanie Komisji Wyborczej w składzie:

 1. Marcin Błaż
 2. Tomasz Niżnik

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie  w głosowaniu jawnym.

Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie:

 1. Adam Przybysz
 2. Dariusz Płaza

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Komisję wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.4.

Następnie przewodniczący poprosił Pana Tomasza Staronia o przedstawienie zebranym  Regulaminu Walnego Zjazdu Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w Krośnie ( załącznik nr 2 ) . Regulamin został przyjęty jednogłośnie  w wyniku głosowania jawnego.

Ad.5.

Pan Janusz Lenik  przedstawił sprawozdanie Komisji Mandatowej (zał.3). Z  uwagi na  liczbę delegatów( 27 %  zgłoszonych), zgodnie z regulaminem III Powiatowy Zjazd Delegatów
SZS odbywa się w drugim terminie i jest prawomocny bez względu na liczbę obecnych na zjeździe.
Ad.6 .

Pan Jerzy Janusz przedstawił sprawozdanie z działalności PSZS w Krośnie za lata 2013-2016 (zał.4).
Ad.7.
W dalszej kolejności  Pan Jerzy Pietruszka przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
z działalności finansowej SZS w Krośnie w latach 2013-2016.( załącznik nr 5).
Ad.8

W dalszej części obrad Przewodniczący Zjazdu poprosił Panów Jerzego Janusza i Jacka Bigusa o wręczenie wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe oraz zasługi na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży na terenie powiatu grodzkiego i ziemskiego.

 Odznaczenia na IV Walnym Zjeżdzie Delegatów PSZS w Krośnie:

 Odznaki „Za zasługi dla sportu” Ministerstwo Sportu i Turystyki
(wręczają: J. Bigus, J. Janusz)

Srebrna:

1.Miroslaw Nowicki     – nauczyciel WF- SP 15,UKS „Orlik”Krosno

      Brązowe:

 1. Robert Guzik      – dyrektor MZSzOI w Krośnie
 2.  Halina Orszulak        – nauczyciel WF – G-3 Krośnie
 3. Robert Gleń              – nauczyciel WF  – G Jedlicze
 4. Józef  Krzysztynski  – nauczyciel WF  – G Posada Górna
 5. Józef  Such               – nauczyciel WF   -G Lubatowa

Dyplomy PWSZS w Rzeszowie:  „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”
(wręczają: J. Bigus, T. Staroń, J, Janusz)

1.Marek Adamiak     – nauczyciel WF    G- 3 Krosno
2.Michał Baran         –  nauczyciel WF w MZSzOI w Krośnie
3.Andrzej Frączek     – nauczyciel WF w ZSP nr 5 w Krośnie
4.Gabriel Szajna       – działacz  sportowy ,trener  szermierki
5.Sławomir Włoch    – nauczyciel WF  w SP 6 w Krośnie
6.Krzysztof  Belczyk – nauczyciel WF  w Gimnazjum w Dukli
7.Marek Rygiel         – nauczyciel WF w ZS w Iwoniczu

Medale PWSZS w Rzeszowie :” Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”
(wręczają : J. Bigus, J. Janusz)

1.Ryszard Józefczyk        – dyrektor ZSO w Krośnie
2.Wacław Katan            – działacz  sportowy , trener l.
3.Katarzyna Zajdel        – nauczyciel WF w G- 5 Krosno
4.Grzegorz Argasiński   – nauczyciel WF w SP Posada Górna
5.Tomasz Niżnik           –  nauczyciel WF w SP w Krościenku
6.Sławomir Szewczyk  – nauczyciel WF w Gimnazjum w Rogach

 Dyplomy  – „Podziękowania  Powiatowego SZS w Krośnie”

1.Piotr Przytocki          – Prezydent Miasta Krosna
2.Jan Juszczak             – Starosta Powiatu Krośnieńskiego
3. Bronisław Baran       – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna
4.Adolf Kasprzyk          -Wicestarosta  Powiatu Krośnieńskiego
5.Zbigniew Kubit         – Przewodniczący Rady Miasta Krosna
6. Grzegorz Półchłopek   – Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury , Sportu
i Turystyki m. Krosna
7. Grażyna Ostrowska  – Kierownik Wydziału Promocji Pow. Krośnieńskiego
8.Anna Dubiel                –  Przew. Komisji Kultury i Sportu Miasta Krosna

Wyróżnione szkoły:

     Powiat ziemski

1.SP Posada Górna
2.SP Lubatowa
3.SP Jedlicze
4.SP Krościenko Wyżne
5.SP Klimkówka
6.SP Korczyna

Sklasyfikowano 52 szkoły

1.G – Lubatowa
2.G – Jedlicze
3.G – Posada Górna
4.G – Krościenko Wyżne
5.G – Klimkówka
6.G – Odrzykoń

Sklasyfikowano 36 szkół

1.ZS Iwonicz
2.MZSP Miejsce Piastowe
3.ZSG – H Iwonicz Zdrój

Sklasyfikowano 9 szkół

Powiat grodzki

1.SP 14
2.SP 7
3.SP 15

Sklasyfikowano 12 szkół

1.G – 3
2.G – 4
3.G – 5

Sklasyfikowano 7 szkół

1.I LO
2.ZSP 4
ZSP 5

Sklasyfikowano 10 szkół

Wyróżnieni nauczyciele:

Powiat ziemski

 1. Joanna Czekańska SP Krościenko Wyżne
  2.  Jerzy Gunia                      SP  Iwla
  3. Marcin Zając                     SP Lubatowa
  4 .Beata Wosiewicz              SP  Jedlicze
  5  Beata  Węgrzyn                SP  Łęki Dukielskie
  6 .Marcin Jakieła                  G Lubatowa
  7. Piotr Brill                          G Jedlicze
  8. Paweł Kowalski                ZS Iwonicz
  9. Robert Gorzynik               ZS Iwonicz
  10. Dariusz Urbanek             ZS Jedlicze
  11.Grzegorz  Biduś               MZSP  Miejsce Piastowe
  12.Zygmunt Gierlach            SP Odrzykoń
  13.Grzegorz Węgrzynowski  G- Świerzowa
  14.Mariusz  Kuszaj               SP  Bratkówka
  15.Wiesław Habrat               SP Rogi
  16.Bogdan Kustroń               ZSP Rymanów
  17.Dariusz  Królicki             ZSP Rymanów
  18. Artur Piotrowski             SP Posada Górna
  19.Rafał  Wójtowicz             G Zręcin
  20. Jan Zając                         G Lubatowa

Powiat grodzki

1.Jan Korona                    – SP 7
2.Grzegorz Wiernasz       – SP 7
3.Marcin Maculski           – SP 8
4 Olga    Baran                 – SP 14
5.Jerzy  Guzek                 – SP 14
6.Agnieszka Jurczak        – SP 14
7.Małgorzata Chruściel   – SP 15
8.Dariusz Zajchowski      – G-2
9.Wojciech Borek            – G-3
10. Ireneusz Rodycz            – G -5
11 Katarzyna Kustroń         – I LO
12 Krzysztof Nalborski       – I LO
13.Tomasz Nowakowski    – I LO
14.Wojciech Wilk              – II LO
15.Paweł Guzik                  – ZSP 1
16 Dariusz Płaza                 – ZSP 4
17.Piotr  Moskal                 – ZSP 5

Ad.9  Dyskusja.

W pierwszej kolejności głos zabrał Z-ca Prezydenta Miasta Krosna Pan Bronisław Baran. Na wstępie podziękował zebranym za działalność na rzecz sportu krośnieńskiego
i zaangażowanie się w sportową pracę z młodzieżą. Prezydent podziękował również za pracę SZS w Krośnie, kierując podziękowania do Prezesa Jerzego Janusz, podkreślając jednocześnie rolę związku na rzecz rozwoju sportu oraz mobilizowanie szkół do rywalizacji sportowej w powiecie ziemskim i grodzkim w kategorii szkół podstawowych, gimnazjum
i liceum. Pan Baran zwrócił się z podziękowaniami do Dyrektorów szkół, za wyrozumiałość oraz chęci wspierania  młodzieży, nauczycieli wychowania fizycznego oraz pomoc finansową na wyjazdy na różne zawody sportowe. Prezydent poinformował zebranych, że powstanie obiekt do trenowania szermierki, co sprawi, że warunki do uprawiania sportu  będą coraz lepsze. Na koniec wystąpienia jeszcze raz podziękował  trenerom i nauczycielom za wybitne osiągnięcia i zapewnił o swojej współpracy i wsparciu dla rozwoju sportu krośnieńskiego.

W następnej kolejności głos zabrał Przewodniczący P SZS Pan Jerzy Janusz, który podziękował władzom samorządowym za wsparcie dla działań Szkolnego Związku Sportowego i docenianie pracy nauczycieli i trenerów. Zwrócił również uwagę na sensowność programu Mały Mistrz, gdzie zajęcia wf –u prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego.

Dalej głos zabrał Pan Adam Przybysz, który zwrócił uwagę, że SZS to największa organizacja zajmująca się uaktywnieniem młodych ludzi. Powiedział również, że istnieje potrzeba powołania metodyka wychowania fizycznego w naszym mieście oraz większej motywacji skierowanej na współpracę z rodzicami.

W następnej kolejności głos zabrał Pan Arkadiusz Fara, który zwrócił uwagę, że od 1999 roku we współzawodnictwie sportowy jedynie ZS w Iwoniczu wygrywa szkolną rywalizację w kolejnej kadencji. Wszędzie – na każdym poziomie, czy to w rywalizacji w ramach IMS, Gimnazjadzie czy Licealiadzie, zarówno w powiacie grodzkim i ziemskim, wcześniejsi zwycięzcy zostali zdetronizowani.

Ad.10. Wybory władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu  Zarządowi. Jednogłośnie zebrani delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Komisja Wyborcza zgodnie z regulaminem zgłosiła 4 kandydatury do nowego Zarządu wśród osób z ustępującego Zarządu są to:

 1. Jerzy Janusz,
 2. Kazimierz Zima,
 3. Arkadiusz Fara,
 4. Tomasz Staroń

Osoby zgłoszone wyraziły zgodę.

Następnie z sali złoszono następujące kandydatury do nowego zarządu:

 1. Robert Guzik
 2. Krzysztof Belczyk
 3. Janusz Lenik
 4. Marcin Błaż
 5. Dariusz Płaza
 6. Piotr Brill
 7. Tomasz Niżnik

Wszystkie zgłoszone  osoby  wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Marcin Błaż zgłosił wniosek o zamknięcie listy. Odbyło się głosowanie, w wyniku którego Zarząd został wybrany jednogłośnie (w głosowaniu jawnym).

Następnie zgłoszono kandydatów do Komisji Rewizyjnej, z sali zgłoszono kandydatury:

 1. Sławomir Włoch
 2. Jerzy Pietruszka
 3. Beata Wosiewicz

Wszystkie zgłoszone  osoby  wyraziły zgodę na kandydowanie. Pan Marcin Błaż zgłosił wniosek o zamknięcie listy. Odbyło się głosowanie w wyniku, którego została wybrana jednogłośnie Komisja Rewizyjna (w głosowaniu jawnym).

Ad.11.  Protokół Komisji Wyborczej ( zał. 6).

Ad.12.

Przewodniczący zebrania ogłosił przerwę na ukonstytuowanie się Zarządu, po przerwie  Jerzy Janusz przedstawił skład nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej PSZS w Krośnie.

Zarząd Powiatowego  Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie:

Jerzy Janusz  – Przewodniczący

Arkadiusz Fara   – Zastępca

Tomasz Staroń  – Zastępca

Kazimierz Zima  – członek prezydium

Robert Guzik – członek

Piotr Brill     – członek

Janusz Lenik  – członek

Marcin Błaż   – członek

Dariusz Płaza – członek

Krzysztof Belczyk – sekretarz

Tomasz Niżnik – członek
Komisja Rewizyjna:

Jerzy Pietruszka    – Przewodniczący

Beata  Wosiewicz  -czlonek

Sławomir Włoch  – członek

Ad.13. Przewodniczący Zjazdu podał propozycje delegatów na Wojewódzki Walny Zjazd, który odbędzie się w Rzeszowie:

 1. Tomasz Niznik
 2. Jerzy Pietruszka
 3. Tomasz Staroń
 4. Sławomir Włoch

Wszystkie zgłoszone  osoby  wyraziły zgodę . Odbyło się głosowanie w wyniku, którego  zostali wybrani delegaci na Walny Zjazd – jednogłośnie (w głosowaniu jawnym).

Ad.14. Pan Adam Przybysz przedstawił sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków:

 1. Podkreślać, że edukacja i wychowanie młodzieży poprzez sport to główne zadanie programowe związku.

2 .Podjąć działania, które przyczynią się do powołania metodyka wychowania fizycznego dla nauczycieli powiatu grodzkiego i ziemskiego.

 1. Motywować rodziców oraz nauczycieli innych przedmiotów do włączenia się w pracę na rzecz upowszechniania sportu szkolnego.
 2. Utrzymać na dotychczasowym poziomie organizacyjnym, metodycznym, szkoleniowym i finansowym pracę P SZS w Krośnie.
 3. Współorganizować 2-3 konferencje metodyczno-szkoleniowe z zakresu kultury fizycznej dla działaczy, nauczycieli wychowania fizycznego z powiatu, ale też dla całego województwa podkarpackiego.

Ad. 15 -16.

Dalszy ciąg dyskusji:

W pierwszej kolejności głos zabrał Prezes W PSZS w Rzeszowie Pan Jacek Bigus, który powiedział, że P SZS w Krośnie działa wzorcowo w porównaniu ze związkami z innych powiatów. Podziękował za zaangażowanie na rzecz sportu działaczom samorządowym, dyrektorom szkół i przede wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego. Prezes podkreślił również to, że Krosno jest organizatorem wielu zawodów sportowych od szczebla powiatu, a skończywszy na finałach województwa, mówi o bardzo dobrej organizacji tych zawodów. Poinformował o bardzo trudnej sytuacji Związku, który może ulec likwidacji ze względu na brak środków finansowych. Biuro w Rzeszowie przestaje funkcjonować od lipca. Kłopoty finansowe mogą sprawić, że wieloletnia praca i cały system rywalizacji SZS może upaść.

Następnie zabrał głos Pan Piotr Brill, który zwrócił uwagę, że jeżeli nie będzie istniał system rywalizacji i Związek, to będzie to wielka szkoda dla młodego pokolenia i wieloletniej tradycji. SZS to organizacja, która robi fantastyczną pracę. Podziękował również nauczycielom za pracę i pasję.

Potem Pani Anna Dubiel zapewniła, że samorząd m. Krosna w pełni utożsamia się z działaniami Związku i docenia pracę tej organizacji. Podziękowała Zarządowi P SZS za jego działania i docenienie jej pracy jako samorządowca.

W dalszej kolejności głos zabrał nowo wybrany Prezes SZS w Krośnie Pan Jerzy Janusz, który po raz kolejny podziękował za zaufanie i wsparcie jego osoby oraz Zarządu. Zapewnił o sportowej współpracy związku ze szkołami oraz nauczycielami WF.

Na koniec podziękował wszystkim zebranym i zakończył IV Walny Zjazd .

 

 

Protokołował: Arkadiusz Fara.