Główna

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – Krosno
38-400 Krosno
ul. Legionów 6
tel.: 604 547 543
NIP: 684-22-38-018
Regon: 370483227
KRS: 0000126031
Email: janusz.jerzy@wp.pl

< 2020 >
Wrzesień 13 - Wrzesień 19
 • 13
  13.Wrzesień.Niedziela
  Brak wydarzeń
 • 14
  14.Wrzesień.Poniedziałek
  Brak wydarzeń
 • 15
  15.Wrzesień.Wtorek
  Brak wydarzeń
 • 16
  16.Wrzesień.Środa
  Brak wydarzeń
 • 17
  17.Wrzesień.Czwartek
  Brak wydarzeń
 • 18
  18.Wrzesień.Piątek
  Brak wydarzeń
 • 19
  19.Wrzesień.Sobota
  Brak wydarzeń

                                                                                            Komunikat .

W dniu 26 września 2020 roku  w sali narad Starostwa Powiatowego w Krośnie przy ul.Bieszczadzkiej odbędzie się

V Walny Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie.

 

                                                                    PORZĄDEK OBRAD

V Walnego Zjazdu Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie

                                                                   Krosno.26.09.2020r.

 

 1. Otwarcie obrad – powitanie gości
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu
 3. Powołanie Prezydium Zjazdu oraz protokolanta
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku i regulaminu  obrad
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków
 6. Złożenie sprawozdania z działalności P SZS za lata 2017 – 2020
 7. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej P SZS  za lata 2017 – 2020
 8. Wręczenie odznaczeń (Bigus,J Janusz)
 9. Komunikat Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność Zjazdu
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 12. Dalszy ciąg dyskusji
 13. Wybór Zarządu Związku
 14. Wybór Komisji Rewizyjnej
 15. Przerwa (na ukonstytuowanie się władz Związku)
 16. Ogłoszenie wyników wyborów do władz Związku
 17. Wybór delegatów na Wojewódzki Zjazd Szkolnego Związku Sportowego
 18. Wystąpienie Prezesa Powiatowego SZS
 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 20. Przyjęcie Uchwał Walnego Zjazdu Delegatów Szkolnego Związku Sportowego
 21. Zakończenie Zjazdu

 

                          Sprawozdanie  z  działalności Powiatowego Szkolnego Związku

                                   Sportowego w Krośnie za lata 2017 – 2020

 

 

Podsumowując mijającą kadencję Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Krośnie chciałbym przedstawić pokrótce rolę jaką pełni Szkolny Związek Sportowy.

Jest to organizacja ,której najważniejszym celem  jest rozwijanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.  Działacze SZS  popularyzując sport dokładają starań, aby wychowanie fizyczne i sport ze względu na swój zasięg stanowiły fundament w procesie kształtowania psychofizycznego dzieci i młodzieży.

Sport oparty o zasady szlachetnej rywalizacji  i współzawodnictwa w duchu „fair-play jest dla związku formą wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarza szansę rozwoju dla utalentowanych sportowo uczniów.

Dążymy również do tego ,aby rywalizacja sportowa  była dostępna dla jak najszerszego ogółu dzieci i młodzieży szkolnej.

Pragniemy aby wszyscy uczniowie ,którzy uprawiają sport traktowali go przede wszystkim jako swoją rozrywkę ,formę rekreacji i wypoczynku..

                                               Działalność  organizacyjna PSZS w Krośnie.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Krośnie obejmuje swoim terenem

działania grodzki i ziemski powiat krośnieński.

Powiatowym SZS w Krosnie kieruje jedenastoosobowy Zarząd, który koordynuje organizację współzawodnictwa sportowego szkół we wszystkich grupach wiekowych w dyscyplinach objętych kalendarzem imprez sportowych.

W dniu 16 czerwca 2016 roku podczas IV Walnego Powiatowego Zjazdu

Delegatów Szkolnego Związku Sportowego został wybrany Zarząd PSZS

w składzie:.

Jerzy Janusz              – Przewodniczący

Arkadiusz Fara         – Wiceprzewodniczący

Tomasz  Staroń        – Wiceprzewodniczący

Krzysztof Belczyk   – Sekretarz

Kazimierz Zima       – Członek Prezydium

Marcin  Błaż            – Członek Zarządu

Robert  Guzik          – Członek Zarządu

Dariusz   Płaza         – Członek Zarządu

Piotr  Bril                 – Członek Zarządu

Janusz  Lenik           – Członek Zarządu

Tomasz Niżnik         – Członek Zarząd

Wojewódzka komisja Rewizyjna działała w składzie:

Jerzy  Pietruszka        –    Przewodniczący

Beata  Wosiewicz      –    Członek Komisji

Sławomir Włoch        –    Członek Komisji

W czasie kadencji Zarząd PSZS zwoływał swoje posiedzenia 4 razy w roku.

Frekwencja na zebraniach wynosiła przeciętnie 70%.

Głównymi  tematami spotkań były:

ustalanie rocznych planów pracy Zarządu PSZS

– zatwierdzanie sprawozdań z działalności Związku

– zatwierdzanie kalendarzy powiatowych szkolnych imprez sportowych

– analiza udziału szkól w zawodach SZS oraz sytuacji finansowej Związku

– sprawy związane z organizacją V Powiatowego Zjazdu Delegatów SZS

– sprawy bieżące

Członkami zwyczajnymi Związku jest 58 Uczniowskich Klubów Sportowych z powiatu ziemskiego oraz 16 UKS działających w mieście Krośnie.

                                                     Działalność sportowa PSZS w Krośnie.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem jakie realizował PSZS w Krośnie

było organizowanie Igrzysk Dzieci Igrzysk Młodzieży Szkolnej,Gimnazjady

i Licealiady na szczeblu powiatu,które odbywały się zgodnie z kalendarzem  imprez sportowych opracowanym z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego i zatwierdzonym przez władze oświatowe.  PSZS był również   współorganizatorem  zawodów szczebla rejonowego i wojewódzkiego.

Zawody te odbywały się głównie na halach i boiskach szkolnych oraz MOSiR w Krośnie oraz innych obiektach miejskich i gminnych.

Pomagaliśmy również w organizacji wyjazdów  szkół (prawie w całości finansując) na zawody szczebla rejonowego i wojewódzkiego.

Zawody odbywały się w cyklu całego roku szkolnego dla ogółu dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od szczebla gminy,powiatu i rejonu aż po szczebel wojewódzki i ogólnopolski.

Łącznie odbywało się rocznie ok.180 imprez na szczeblu powiatu ,w których brało udział ponad 7 tysięcy uczniów z ok.160 szkół

 Sukcesy sportowe uczniów szkół powiatu grodzkiego i ziemskiego w finałach ogólnopolskich i wojewódzkich można było śledzić na bieżąco gdyż były corocznie zamieszczane w kalendarzu Podkarpackiego WSZS

 w Rzeszowie

Łącznie  podczas startów na wszystkich szczeblach zawodów uczniowie

naszych szkół zdobyli  106 medali :

4 medale :   (1 złoty,1 srebrny,2 brązowe)          – Finały ogólnopolskie

   102 medale 🙁33 złote, 32srebrne i 37brązowe)   – Finały wojewódzkie

Wyniki te przełożyły się na wysokie miejsca jakie zajmowaliśmy w klasyfikacji gmin i powiatów w woj. podkarpackim :

I tak klasyfikacji powiatow w kat.Liceliada Pow.Krosno grodzki zajmował  4  razy drugie  i raz 4-te-na 25  powiatow. a w klasyfikacji  gmin  ID+ IMS  Krosno raz  2-ie m i 3 razy 4-te,raz 5-te na sklasyfikowanych 160 gmin.

Powiat krośnieński  IMS+G: raz 3-e, 2 razy piąte i 2razy 6-te miejse

 

                                                     Działalność finansowa PSZS

Działalność finansowa Powiatowego SZS w Krośnie prowadzona jest  w oparciu o środki przekazywane na zadania zlecone przez Urząd Miasta Krosna oraz Starostwo  Krośnieńskie.

Środki te przeznaczone były głównie na  pokrycie kosztów organizacji imprez (opłata sędziów, opieki lekarskiej, zakup napojów,dyplomów) szczebla powiatowego oraz wyjazdu dzieci i młodzieży na zawody na szczebla rejonowego i wojewódzkiego.

W ostatnim czasie z uwagi na zwiększającą się zarówno ilość imprez sportowych jak i uczestników nie byliśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów  związanych z udziałem szkół miasta Krosna na szczeblu rejonu.

Dodatkowo Gmina Krosno finansuje koordynatora sportu, a Starostwo przekazuje  4 godziny tygodniowo dla organizatora rozgrywek w powiecie ziemskim.

Ponadto Prezydent Miasta Krosna corocznie wyróżnia szkoły biorące udział w konkursie” Współzawodnictwo sportowe szkół krośnieńskich” pucharami  i nagrodami pieniężnymi w postaci talonów na zakup sprzętu sportowego,

a Starostwo Powiatu Ziemskiego  przyznaje wyróżnienia dla najlepszych szkół powiatu ziemskiego w postaci pucharów i sprzętu sportowego.

Podsumowując mijające 4 lata możemy stwierdzić, że były one pomyślne dla Naszego Stowarzyszenia, o czym może świadczyć między innymi:

– wzrastająca z roku na rok liczba zawodników startujących w imprezach   Szkolnego Związku Sportowego (corocznie ok.7,5 tysiąca młodych sportowców  z ok. 160 szkół  bierze udział w zawodach organizowanych przez SZS)

– objęcie zasięgiem działania wszystkich gmin i prawie wszystkich szkół

w powiecie grodzkim i ziemskim

– coraz liczniejszy udział szkół w zawodach finałowych szczebla    centralnego i wojewódzkiego

– pozyskiwanie coraz większych środków na działalność Związku                      (34 tys.-Gmina  Krosno i 16 tys.- Starostwo Powiatowe w 2019 r.)

– funkcjonowanie w prawie wszystkich gminach struktur SZS

– dobra współpraca z władzami samorządowymi i oświatowymi

Zdajemy sobie sprawę ,że działalność naszego stowarzyszenia i osiągane

sukcesy nie byłyby możliwe bez ogromnego wsparcia ze strony władz samorządowych i administracyjnych, wielu zaangażowanych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów klubów sportowych, dyrekcji szkół, rad pedagogicznych, rodziców i samych uczniów. Wszystkim im jeszcze raz za to w imieniu ustępującego Zarządu składam serdeczne podziękowania, licząc jednocześnie na dalszą owocną współpracę w zakresie popularyzowania powszechnej aktywności fizycznej i zdrowotnej wśród uczniów  naszych szkół.

Zrobiliśmy bardzo dużo, ale jeszcze wiele zastało jeszcze do zrobienia :

– edukacja i wychowanie młodzieży poprzez sport nadal powinno stanowić

główne zadanie programowe związku ,obok sprawdzonych realizowanych

dotychczas powszechnie form usportowienia dzieci i młodzieży

– ważnym obszarem działalności powinny być Międzyszkolne, Szkolne

i Uczniowskie Kluby Sportowe, które posiadając odpowiednie warunki

szkolą uzdolnioną sportowo młodzież, zapewniając rozwój jej talentu i start

w zawodach wysokiej rangi

– jeszcze bardziej angażować do pomocy przy organizacji zawodów  i imprez sportowych uczniów szkół poprzez szkolenie Młodzieżowych Organizatorów Sportu i Młodzieżowych Sędziów  Sportowych

-bardzo ważne jest również pozyskiwanie  do współpracy młodych, rozpoczynających dopiero pracę nauczycieli wychowania fizycznego,

a także zachęcanie nauczycieli innych przedmiotów  oraz rodziców do działalności na rzecz sportu szkolnego.

 

Za Zarząd

Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

w Krośnie

                                                                               Jerzy Janusz- Przewodniczący PSZS w Krośnie